Печат

БРИКС става все по-влиятелен фактор в международните дела

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Путин отбеляза пагубната политика на САЩ в решаване на близкоизточния конфликт

Авто­ри­тетът и вли­я­ни­ето на БРИКС на све­тов­ната арена неизменно се заси­л­ват. Тези думи на Вла­ди­мир Путин бяха недву­сми­слено потвър­дени от състо­я­лата се през сед­мицата извън­редна среща на високо рав­нище на стра­ните от обе­ди­не­ни­ето. Тя премина в режим на видео­връзка и бе посве­тена на палестино-​израелския конфликт и на

Печат

Русия ще определи отношението си към Европа след края на СВО

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Русия ще опре­дели своето отноше­ние към европе­йс­ките страни след реа­ли­зи­ране на целите на спе­ци­ал­ната военна опе­рация (СВО), изхож­дайки от принципа за рав­но­пра­вие и като отчита закон­ните инте­реси на Москва, заяви заместник-​министърът на външ­ните работи Алек­сандър Грушко в интервю за „Ком­со­мольская правда”.

След като реа­ли­зи­раме целите и

Печат

Путин: Москва никога не се е отказвала от мирните преговори с Украйна

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

На срещата на Г-​20 рус­кият пре­зи­дент Вла­ди­мир Путин отго­вори на напад­ките на редица участ­ници по темата „рус­ката агре­сия в Украйна”, съобщи „Ведомости”.

Путин обясни, че Рус­ката феде­рация никога не е отказ­вала прего­вори — това е напра­вено от Украйна. В същото време той отбе­ляза, че всяко военно действие е траге­дия и трябва да се мисли как да се

Печат

Броят на дезертьорите от ВСУ се е увеличил десетки пъти

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Украйна има големи про­блеми с попъл­ва­нето на резервите на сво­ята армия. Все повече вой­ници отказ­ват да уми­рат за киев­ския режим и за наложе­ната идео­логия, поради което изби­рат пътя на дезертьор­ството, пише РИА „Новости”.

Още през 2021 г. укра­ин­ската Гене­рална про­ку­ра­тура заведе 117 нака­за­телни дела за дезертьор­ство. Повече от две хиляди подобни

Печат

Западът води политика за разрушаване на Украйна

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Евро­май­данът” донесе на Украйна само беди, загуба на ико­номи­че­ски потенциал, на тери­то­рии и на вся­ка­кви пер­спек­тиви, а колек­тив­ният Запад продължава поли­ти­ката за раз­руша­ване на тази страна, без да крие истин­ската си цел — бор­бата с Русия, се казва в ста­тия на посла­ника на РФ в Швейца­рия Сергей Гар­мо­нин, пуб­ли­ку­вана в швейцар­ското спи­са­ние Die