Печат

Диктатурата на хегемона овехтява и става опасна за останалия свят

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Сергей Лавров: САЩ се опитват да управляват хаоса

Опи­тите на Запада да изо­ли­рат Русия претърпяха крах, но „потенци­алът на враж­деб­ност не е изчерпан. Става оче­видно, че зами­сълът на запад­ното малцин­ство да съз­даде „сани­та­рен кор­дон” около Русия се про­вали. Такова мне­ние изрази Сергей Лав­ров в часа за пар­ламен­та­рен кон­трол в Думата.

По думите му срещу РФ са били хвър­лени всички възможни сред­ства — не само

Печат

НАТО вече е ненужна организация

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Путин предпочита Джо Байдън пред Доналд Тръмп

В интервю на жур­на­ли­ста Павел Зару­бин за теле­ви­зи­он­ния канал „Россия-​1″ пре­зи­дентът Вла­ди­мир Путин спо­дели впе­чат­ле­ни­ята си от разго­вора с аме­ри­кан­ския жур­на­лист Тъкър Карлсън. Той каза, че аме­ри­кан­ският жур­на­лист се ока­зал търпе­лив, не го прекъ­свал и не му зада­вал остри въпроси. „Затова, честно

Печат

Кремъл не коментира атаката срещу руски кораб в Черно море

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Гово­ри­те­лят на Кремъл Дмит­рий Пес­ков отказа да комен­тира евен­ту­ално напа­де­ние на укра­ин­ските въоръжени сили (ВСУ) срещу руски кораб в Черно море, пре­даде РИА „Новости”.

Прес­сек­ре­та­рят на рус­кия пре­зи­дент препрати този въпрос към рус­кото Мини­стер­ство на отбра­ната. „Пред­лагам ви да се съсре­до­то­чите върху изяв­ле­ни­ята на нашите военни колеги

Печат

Русия спря плащането в бюджета на Арктическия съвет

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Рус­ката феде­рация пре­крати плаща­нето на годиш­ните вноски в бюджета на Арк­ти­че­ския съвет. Това съобщи РИА „Ново­сти”, позо­ва­вайки се на рус­кото Външно мини­стер­ство. Отбе­лязва се, че изплаща­нето на вноски е спряно „до възоб­но­вя­ване на прак­ти­че­с­ката работа в този формат с уча­сти­ето на всички страни членки.

Гово­рейки за „чер­ве­ната линия”, след

Печат

Арестът на руския Ан-124 в Канада е пиратство

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Посла­ни­кът на Рус­ката феде­рация в Отава Олег Степа­нов заяви, че аре­стът на само­лета Ан-​124100 на рус­ката авиаци­онна компа­ния „Волга — Дне­пър” от страна на канад­ските вла­сти е пират­ство и кражба. Той отбе­ляза, че Русия продължава да насто­ява за спра­вед­ли­вост и за връщане на самолета.

През фев­ру­ари 2022 година Ан-​124100 транспор­тира до Канада тестове