Печат

Първата жена космонавт от Беларус лети до МКС

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

На 21 март в 16.21 ч. мос­ков­ско време (след редакци­он­ното при­клю­ч­ване на броя) от 31-​ва площадка на кос­мо­д­рума Байко­нур излита ракета носи­тел с пило­ти­ра­ния кос­ми­че­ски кораб „Союз МС-​25″, съобщи „Рос­сий­ская газета”.

На 20 март Държав­ната коми­сия утвърди основ­ния и резерв­ния екипаж на кос­ми­че­ския кораб „Союз МС-​25″ и потвърди готов­но­стта на раке­тата носи­тел „Союз-2.1а” и назем­ната инфра­струк­тура за излитане.

В Кос­моса излита меж­ду­на­ро­ден и много симпа­ти­чен екипаж, начело с Героя на Русия Олег Новицки. Заедно с него в екипажа на „Союз” са пър­вата жена кос­мо­навт от Бела­рус Марина Васи­лев­ская и аме­ри­кан­ката, аст­ро­навтът на НАСА Трейси Дайсън.

Най-​опитен е коман­дирът Новицки. Той има зад гърба си три експе­диции и 531 дни, пре­ка­рани в безтегловност.

Марина Васи­лев­ская е родом от Минск и е на 33 години, рабо­тила е като стюардеса-​инструктор в бела­рус­ката ави­о­компа­ния „Бела­виа”. През декем­ври 2022 г. в рам­ките на кон­курс, про­ве­ден в Бела­рус, тя става един от шестимата кан­ди­дати, обявени за годни да летят на рус­кия кос­ми­че­ски кораб „Союз”.

След медицин­ски изслед­ва­ния в Центъра за подго­товка на кос­мо­навти „Ю. А. Гага­рин” Марина е избрана заедно с дет­ския хирург Ана­ста­сия Лен­кова като кан­ди­дат за кос­ми­че­ски полет. Ана­ста­сия Лен­кова заедно с аме­ри­ка­неца Доналд Петит е част от дуб­ли­ращия екипаж, ръко­во­ден от Героя на Русия Иван Вагнер.

За аме­ри­кан­ката Трейси Дай­сън това е трети полет и втори с рус­кия „Союз”. Общо тя е пре­ка­рала 188 дено­нощия в орбита. И още една подроб­ност от биографи­ята: Дай­сън е водещ вока­лист на аст­ро­навтската група Max Q.

След дву­сед­мична експе­диция до МКС Новицки и Васи­лев­ская ще се завър­нат на 2 април на Союз MS-​24 заедно с аст­ро­навта на НАСА Лорал О’Хара. Миси­ята на аме­ри­кан­ката Дай­сън ще продължи до септември.