Печат

Експлозия на вулкан предизвика йоносферни смущения

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

Руски и казах­стан­ски учени уста­но­виха, че йоно­сфер­ните смуще­ния от експло­зи­ята на вул­кана Хунга Тонга мина­лия яну­ари се разпро­стра­ня­ват на раз­сто­я­ние 12 000 километра от вул­кана в север­ната част на Таншан (град в про­винция Хъбей, Севе­ро­изто­чен Китай). Това съобщи прес­служ­бата на Физи­че­ския инсти­тут на Рус­ката ака­демия на нау­ките (ФИАН) с позо­ва­ване на ста­тия в спи­са­ние Atmosphere, пре­даде ТАСС.

„Нашите

Печат

В Севастопол откриха река под Херсонес

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

По време на раз­копки на тери­то­ри­ята на историко-​археологическия парк „Хер­со­нес Таври­че­ски” в Сева­стопол архео­лози са открили под­земна река, която някога е текла на повърх­но­стта. Това съобщи пред жур­на­ли­сти пред­се­да­те­лят на Пат­ри­арше­ския съвет за кул­тура мит­ропо­лит Тихон (Шев­ку­нов), цити­ран от ТАСС.

„Откриха под­земна река, която някога е

Печат

Колко станции има Русия в Антарктида?

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

Антарк­тида е послед­ният открит кон­ти­нент, и то едва преди 203 години. Но за да се стигне до най-​студеното място на Земята, е само пър­вото изпи­та­ние. Поради това, за да се закрепиш по тези места, е истин­ско пре­диз­ви­ка­тел­ство. То отнема почти 80 години, раз­каза rbth​.com. Русия има седем станции в Антарк­тида — „Восток”, „Мирни”, „Белингсхаузен”

Печат

Как да се отървем от големия корем

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

Има много при­чини, които про­во­ки­рат онези тол­кова омразни мастни натруп­ва­ния в областта на корема. За съжа­ле­ние, сред тях има фак­тори, върху които човек трудно може да повлияе — гене­тична предразпо­ложе­ност или хор­мо­нални промени по време на менопа­у­зата. Въпреки това всички оста­нали при­чини могат да бъдат взети под кон­трол и да се коригират