Печат

Шестнайсет страни искат да се присъединят към БРИКС

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Шест­най­сет страни биха искали да се при­съе­ди­нят към БРИКС (Бра­зи­лия, Русия, Индия, Китай, ЮАР), броят на жела­ещите се уве­ли­чава бук­вално всеки месец, заяви във втор­ник заместник-​министърът на външ­ните работи на Русия Сергей Ряб­ков в ефира на Пер­вый канал.

На въпроса колко държави са в спи­съка на жела­ещите да се при­съе­ди­нят към БРИКС, Ряб­ков отго­вори: „Числата вари­рат бук­вално всеки месец. Коли­че­ството се

Печат

КНР: Посещението на Кисида в Киев може да ескалира конфликта

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Китайс­ките вла­сти се надя­ват, че пъту­ва­нето на министър-​председателя на Япо­ния Фумио Кисида в Киев няма да доведе до еска­лация на укра­ин­ския конфликт, заяви във втор­ник офици­ал­ният пред­ста­ви­тел на китайското Мини­стер­ство на външ­ните работи Ван Вен­бин. „Надя­ваме се, че япон­ската страна ще предпри­еме уси­лия, които да спо­соб­стват снижаването

Печат

Австрия отказа военна подкрепа за Украйна

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Австрия няма да оказва военна под­крепа на Украйна заради своя неутра­лен ста­тут, но Виена ще продължи да изпраща на насе­ле­ни­ето хума­ни­тарна помощ, написа в сво­ята стра­ница в Туитър феде­рал­ният канц­лер на стра­ната Карл Нехамер след теле­фо­нен разго­вор с укра­ин­ския пре­зи­дент Зеленски.

„Ние можем да продължим да оказ­ваме хума­ни­тарна помощ за

Печат

ЕС е платил на МНС 10 млн. евро за работата по Украйна

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Евро­коми­са­рят по прав­ните въпроси Дидие Рейн­дерс съобщи в поне­дел­ник в Лон­дон по време на меж­ду­на­родна конфе­ренция на спон­сори на Меж­ду­на­род­ния нака­за­те­лен съд (МНС), че Европе­йският съюз вече е запла­тил на МНС сумата от 10 мили­она евро за него­вата „работа по Украйна” през мина­лата година и ще отдели още минимум 3 мили­она до 2025 г. Спо­ред него