Печат

Володин призова законодателите от РФ и КНР да утвърдят решенията на лидерите си

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Пар­ламен­та­ри­стите от Русия и Китай трябва да напра­вят всичко, за да утвър­дят реше­ни­ята на лиде­рите на двете страни, но засега на зако­но­да­те­лите лип­сва динамика, заяви пред­се­да­те­лят на Държав­ната дума на Рус­ката феде­рация Вяче­слав Воло­дин по време на срещата си в Пекин с пред­се­да­теля на Посто­ян­ния коми­тет на Общо­ки­тайското събра­ние на народ­ните пред­ста­ви­тели Чжао Лецзи.

„Трябва да при­знаем, че сме далеч

Печат

Русия забрани влизането на официални лица от Молдова

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Като ответна мярка на пре­след­ва­нето на рус­ко­е­зич­ните медии в Мол­дова Русия забрани вли­за­нето в стра­ната на няколко офици­ални лица от репуб­ли­ката, се казва в пуб­ли­ку­вано на сайта на рус­кото Мини­стер­ство на външ­ните работи съобщение.

„На 20 ноем­ври в Мини­стер­ството на външ­ните работи на Рус­ката феде­рация беше изви­кан посла­ни­кът на Молдова

Печат

ООН се обяви за олимпийско примирие

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Общото събра­ние на ООН прие резо­люция за олимпийско при­ми­рие в пери­ода на про­веж­дане на Олимпи­а­дата в Париж. Рус­ката и сирий­ската страна се въздържаха при гласуването.

За документа гла­су­ваха над поло­ви­ната от чле­но­вете на Общото събра­ние на ООН. Той има препоръ­чи­те­лен характер.

Подобни резо­люции се при­емат всяка година, предшестваща

Печат

Путин и Рахмон обсъдиха сигурността в Азия

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Рус­кият пре­зи­дент Вла­ди­мир Путин заяви, че по време на прего­во­рите е обсъдил с таджи­ки­стан­ския си колега Емо­мали Рах­мон въпро­сите на сигур­но­стта в Цен­трална Азия.

„Раз­бира се, засегна­хме про­блемите на сигур­но­стта в Цен­трална Азия, осо­бено по въпро­сите, засягащи ситу­аци­ята, която въз­ни­ква в Афга­ни­стан”, каза Путин след края на срещата.

Той