Печат

Москва осъществява дипломатически пробив в Африка

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Афри­кан­ското турне на рус­кия мини­стър на външ­ните работи Сергей Лав­ров пред­став­лява дипло­ма­ти­че­ски про­бив, който отго­варя на целите на афри­кан­с­ките народи, заяви пред коре­спон­дент на ТАСС глав­ният редак­тор на агенция Agence Nigerienne de Presse Абду­рахман Шегу.

Започ­на­лото турне на мини­стъра на външ­ните работи на Рус­ката феде­рация Сергей Лав­ров по френ­ско­е­зични страни от Африка е истин­ски про­бив на руската

Печат

Русия ще отговори на ударите с американско оръжие още по-силно

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Мини­стърът на външ­ните работи и външ­но­и­ко­номи­че­с­ките връзки на Унга­рия Петер Сиярто смята, че използва­нето на аме­ри­кан­ски въоръже­ния с голям обсег за нана­сяне на удари по Русия е крайно опасно, тъй като ще доведе до еска­лация на конфликта в Украйна. Спо­ред него Русия ще отго­вори още по-​силно на уда­рите с аме­ри­кан­ско оръжие.

Какви ще бъдат

Печат

САЩ не допуснаха Скот Ритър в Петербург

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Държав­ният депар­тамент на САЩ свали от само­лета извест­ния вое­нен експерт Скот Ритър, който пла­ни­раше да посети Петер­бург­ския меж­ду­на­ро­ден ико­номи­че­ски форум, съобщи ТАСС.

Бившият аме­ри­кан­ски раз­уз­на­вач и инспек­тор в ООН заяви, че е пла­ни­рал да стигне до Санкт Петер­бург през Турция и е тряб­вало да излети от меж­ду­на­род­ното летище „Джон

Печат

Западът организира нов майдан в Грузия

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Западът се опитва да реа­ли­зира през октом­ври в Гру­зия нов „май­да­нен” сце­на­рий, за да съз­даде ново огнище на напреже­ние край гра­ниците на Русия, заяви в интервю за ТАСС рус­кият заместник-​министър на външ­ните работи Михаил Галузин.

Виждаме опи­тите на „запад­ниците” да изо­ст­рят ситу­аци­ята в Гру­зия в кон­тек­ста на пред­сто­ящите през октомври