Печат

Учредиха стипендия на името на Ирина Антонова

Пра­ви­тел­ството на РФ утвърди пер­со­нална стипен­дия на името на Ирина Анто­нова — учен изку­ство­вед, с голям при­нос за рус­ката кул­тура и музей­ното дело. Пет десе­ти­ле­тия тя беше дирек­тор на Държав­ния музей за изоб­ра­зи­телни изку­ства „А. С. Пушкин”.

„Стипен­ди­ите ще се при­съж­дат всяка година от 1 сеп­тем­ври за срок от 12 месеца. Всяка стипен­дия е от 15 хил. рубли месечно. Пре­тен­денти за стипен­ди­ята могат да бъдат

Печат

В Русия ще снимат анимационен филм за Настрадин Ходжа

Лентата ще е съвместно производство с Турция, Казахстан и Узбекистан

Турция ще под­крепи анимаци­он­ния филм на сту­дия „Базе­левс” за попу­ляр­ния герой от източ­ния фолк­лор. Това е пър­вата голяма копро­дукция между Русия и Турция. Режисьор на филма е Тимур Бекмам­бе­тов, съобщава РГ. „Базе­левс” има наме­ре­ние да съз­даде от про­екта за Настра­дин Ходжа

Печат

Руският дом бе домакин на Игнатиевската интелектуална игра-викторина

На 22 март 2023 г. в София се про­веде заклю­чи­тел­ният етап от Игна­ти­ев­ската инте­лек­ту­ална игра-​викторина, част от Наци­о­нал­ната програма, посве­тена на 145-​годишнината от Руско-​турската осво­бо­ди­телна война (18771878 г.) и въз­раж­да­нето на българ­ската държавност.

Кон­кур­сът се про­веде в два етапа — инди­ви­ду­ални участ­ници от цялата страна, които отговаряха

Печат

Денис Майданов ще продължи концертите си в зоната на СВО

Заслужи­лият артист на РФ, депу­татът от Думата Денис Май­да­нов има наме­ре­ние да направи нови концерти в зоната на спе­ци­ал­ната военна опе­рация, въпреки че в Украйна задочно е осъден на 15 години лиша­ване от сво­бода за „поку­ше­ние на тери­то­ри­ал­ната цялост на стра­ната”. Това съобщи той самият за ТАСС в Крим, където беше по слу­чай 9-​ата годиш­нина от