Печат

Курортите на Кавказ са интересни за бизнеса

Всеки турист е потенциален инвеститор

За раз­ви­ти­ето на курорта „Елб­рус” на тери­то­ри­ята на Кабардино-​Балкария се пла­нира да бъдат вложени 40 мили­арда рубли. А в съсед­ния регион — Кав­казки мине­рални води, ще бъде съз­да­дена нова осо­бена ико­номи­ческа зона. Една от темите, която сега се обсъжда в биз­нес обще­ството, е инве­стици­он­ната актив­ност в курор­тите на Севе­рен Кав­каз, пише „Рос­сий­ская газета”.

За

Печат

Заводът Hyundai вече се нарича "Автомобильный завод АГР"

Петер­бург­ското предпри­я­тие на южно­ко­рейския автомо­би­лен концерн Hyundai смени соб­стве­ника си и името, съобщи ТАСС. Сдел­ката по полу­ча­ване на 100% от устав­ния капи­тал на „Хендэ мотор мануфак­ту­ринг рус” бе фина­ли­зи­рана от компа­ни­ята „Арт-​финанс” в края на яну­ари т. г. Новият соб­стве­ник вече при­тежава две про­из­вод­ствени площадки — промиш­ле­ната зона

Печат

Ярославските депутати гласуваха за Ростов Велики

Депу­та­тите от Яро­слав­ската областна дума на 13 фев­ру­ари под­крепиха пре­име­ну­ва­нето на Ростов на Ростов Велики. През есента на мина­лата година акти­ви­сти от обще­стве­ното движе­ние „За Ростов Вели­кий!” напра­виха допит­ване сред зем­ляците, което показа, че мно­зин­ството жители на Ростов са „за” офици­ално връщане на исто­ри­че­ското име на града. Според

Печат

В Москва поставят "умни" фенери

Умните” фенери са обо­рудвани със спе­ци­ални дат­чици, които поз­во­ля­ват да се кон­тро­лира нивото на свет­ли­ната. Както съобщи зам.-кметът на сто­лицата Пьотър Бирю­ков, в града се про­вежда пла­номерна работа по внед­ря­ване на съвременни ино­ваци­онни тех­но­логии в сфе­рата на управ­ле­ни­ето на жилищно-​комуналното стопан­ство. От 2018 г. се реализира