Печат

Руските и китайските медии възобновяват сътрудничеството си

В съвремен­ния свят информаци­ята се превърна в много важен стра­теги­че­ски ресурс на държа­вите. На фона на визи­тата в РФ на пред­се­да­теля на КНР Си Дзин­пин, ръко­во­ди­тели на медии от Русия и Китай све­риха часов­ниците си в областта на под­хо­дите към жур­на­ли­сти­че­с­ката работа. В МГИМО се про­веде кръгла маса с уча­сти­ето на пър­вия зам.-председател на коми­тета на Съвета на феде­раци­ята по външна поли­тика, бивш посланик

Печат

С концерт отбелязаха присъединяването на Крим към РФ

Праз­ни­чен концерт, посве­тен на 9-​ата годиш­нина от при­съе­ди­ня­ва­нето на Крим към Русия се състоя на 18 март, точно на датата на съби­ти­ето, в Държав­ния ака­деми­чен музи­ка­лен театър на Репуб­лика Крим, съобщи ТАСС.

„В дните на Крим­ската про­лет всички сме изпъл­нени с емоции. Спом­няме си 2014 година, как премина рефе­рен­думът, как всички живе­ехме и

Печат

Космонавтът Анна Кикина се завърна от САЩ

Днес (22 март) в Домо­де­дово се при­земи само­летът, с който се завърна в Русия от САЩ един­стве­ната жена кос­мо­навт в отряда на „Рос­кос­мос” Анна Кикина”, се казва в съобще­ние на корпо­раци­ята в Telegram, цити­рано от РГ. Сега на Анна й пред­стоят медицин­ски изслед­ва­ния след продължи­тел­ния полет, реха­би­ли­тация и уча­стие в експе­римен­тални изследвания

Печат

В Чувашия стартира Годината на щастливото детство

Почти пет хиляди деца от всички окръзи на Чувашия участваха в цере­мо­ни­ята по откри­ване на Годи­ната на щаст­ли­вото дет­ство, която се състоя във формата за уче­ници и мла­дежи „День в сто­лице”. Офици­ал­ният старт на годи­ната съвпадна с меж­ду­на­род­ния ден на щасти­ето, което, по думите на гла­вата на Чувашия Олег Нико­лаев, при­дава пози­ти­вен заряд на