Печат

В Москва честваха 10-годишния юбилей на "Кримската пролет"

На полуострова също празнуваха

На 18 март се навършиха 10 години, отка­кто полу­ост­ров Крим влезе в състава на РФ. Това бе поводът пре­зи­дентът Вла­ди­мир Путин да дойде на митинга концерт на „Чер­ве­ния площад”, който премина под мотото „10 години в род­ния при­стан”. Следва да се отбе­лежи, че Вла­ди­мир Путин не бе сам, а заедно с оста­на­лите кандидат-​президенти — Лео­нид Слуцки, Вла­ди­слав Даван­ков и Николай

Печат

На 23 март столицата ще посрещне Навруз

Мос­ков­ският общоград­ски праз­ник „Навруз” ще се състои в Москва на 23 март в онлайн формат. Тази година основна тема на праз­ника ще бъдат семей­ните цен­но­сти и при­ем­стве­но­стта на поко­ле­ни­ята, съобщи за меди­ите ръко­во­ди­те­лят на Депар­тамента по наци­о­нална поли­тика и меж­ду­реги­о­нални връзки на Москва Вита­лий Суч­ков. „Москва е център на

Печат

Незрящи "видяха" цирковото представление "Слонове и тигри"

Почти под самия купол на цирка в Перм в малка кабинка се е наста­нила Наиля Ибрагимова — тифло­комен­та­тор. Оттук тя раз­казва на зри­те­лите с нару­шено зре­ние какво става на аре­ната, където играят дре­си­рани тигри и сло­нове. На пред­став­ле­ни­ето има около 30 такива зри­тели на Перм — въз­растни и деца. Те слушат Наиля чрез спе­ци­а­лен радиопри­ем­ник или