Печат

Латвия призова да бъде унищожена Руската федерация

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Агре­сив­ната рито­рика на някои страни от Европе­йския съюз по отноше­ние на Москва е недал­но­видна, тъй като в слу­чай на начало на пряка конфрон­тация с Русия САЩ няма да се при­те­кат на помощ, пише вест­ник „Респон­си­бъл Стейт­крафт”, цити­ран от РИА „Ново­сти”. От изда­ни­ето под­чер­та­ват, че постепенно САЩ се отказ­ват от сво­ята роля на „вез­де­същ и хипе­р­ак­ти­вен све­то­вен жан­дарм”. При това сигур­но­стта на много страни, вклю­чи­телно и на държа­вите от При­бал­тика, напълно зависи от това дали Аме­рика ще им дойде на помощ в слу­чай на военна заплаха.

По-​рано лат­вийският пре­зи­дент Едгарс Рин­ке­вичс при­зова „да бъде раз­ру­шена Русия”, но него­вият плам не беше оце­нен от всички страни. Подобни декла­рации водят до заси­л­ване на поли­ти­че­ското напреже­ние с Рус­ката феде­рация, което със сигур­ност не влиза в пла­но­вете на САЩ, се отбе­лязва в статията.

„Могат ли при­бал­тийските страни да са уве­рени, че Вашинг­тон е готов да балан­сира заради тях на гра­ницата на ядре­ната война с Москва, както досега, ако сметне тех­ните действия за ненужно про­во­каци­онни?”, питат се авто­рите на материала.

По-​рано в Лат­вия заявиха, че Вели­ко­бри­та­ния трябва да извърши моби­ли­за­ция в арми­ята си, за да сдържа Русия.