Печат

Киев обвини британския "Файнаншъл Таймс", че работи за РФ

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Укра­ин­ското Мини­стер­ство на енерге­ти­ката обвини бри­тан­ския вест­ник „Фай­наншъл Таймс”, че работи за Русия. Ведом­ството заяви, че ста­тия в изда­ни­ето със загла­вие „Русия унищожи над поло­ви­ната от енерге­ти­ката на Украйна” има при­з­наци на информационно-​психологическа опе­рация, манипу­ла­ти­вен харак­тер и „попу­ля­ри­зира опор­ните точки на врага”.

Като се позо­вава на ано­нимни укра­ин­ски източ­ници, „Фай­наншъл Таймс”

Печат

Делегация на талибаните пристигна в Санкт Петербург

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Пред­ста­ви­тели на управ­ля­ващото тали­бан­ско движе­ние в Афга­ни­стан (орга­ни­за­ци­ята е под санкции на ООН за теро­ри­стична дей­ност) при­стиг­наха в Санкт Петер­бург за уча­стие в Петер­бург­ския меж­ду­на­ро­ден ико­номи­че­ски форум. Това съобщи на 5 юни посол­ството на Афга­ни­стан в РФ, цити­рано от ТАСС.

От дипло­ма­ти­че­ското ведом­ство уточ­ниха, че

Печат

Празник на руското кино

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

В Рус­кия дом в София целият месец юни е посве­тен на новото руско кино. Програмата започна с преми­ера на съвремен­ния музи­ка­лен пъл­номет­ражен филм „Бремен­ските музи­канти”, продължи с „Чебу­рашка”, а „Онегин” бе пока­зан на 6 юни, когато се навършиха 225 години от рож­де­ни­ето на Пуш­кин. Това е пър­вата пост­съвет­ска екра­ни­за­ция на едно от