Печат

Ново руско кино

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

На 15 май 2023 г. от 19 ч. в Голямата зала на Рус­кия дом в София (ул. „Шипка” 34) ще се състои преми­ерата на филма „Нюрнберг”.

Орга­ни­за­то­рите са подгот­вили и среща с автора на филма Нико­лай Лебе­дев — руски режисьор и сце­на­рист, пре­зи­дент на Гил­ди­ята на филмо­вите режисьори на Русия, лау­реат на две държавни награди на Рус­ката федерация.

Нюрн­берг” е пър­вият пъл­номет­ражен игра­лен филм в рус­кото кино за Нюрн­берг­ския процес. Сце­на­рият е бази­ран на романа Forever and Ever на юри­ста и исто­рик Алек­сандър Звягинцев, посве­тил повече от 40 години на изу­ча­ване на Нюрн­берг­ския процес.

Във филма участва ярка меж­ду­на­родна пле­яда от актьори от Русия, САЩ, Вели­ко­бри­та­ния, Герма­ния, Чехия, Франция, Белгия, Австрия, Дания и други страни. Глав­ните роли се изпъл­ня­ват от Евге­ний Миро­нов, Сергей Без­ру­ков, Любов Аксьо­нова, Сергей Кемпо, Вол­фганг Черни, Алек­сей Бар­ду­ков, Игор Пет­ренко. Сце­на­ри­сти са Нико­лай Лебе­дев и Алек­сандър Звягинцев, режисьор Нико­лай Лебедев.