Печат

Светът преживява преломен момент

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Слово на Владимир Путин пред парада в Деня на победата

Този праз­ник е в чест на нашите бащи и деди, които про­сла­виха и обез­смър­тиха сво­ите имена, отсто­явайки оте­че­ството. С цената на неизме­римо мъже­ство и огромни жертви спа­сиха чове­че­ството от нацизма. Днес циви­ли­за­ци­ята се намира на реша­ваща, пре­ломна черта. Срещу нашата родина отново е разпа­лена истин­ска война, но ние дадохме отпор на меж­ду­на­род­ния теро­ризъм, ще защи­тим жите­лите на Дон­бас, ще обезпе­чим сво­ята сигурност.

За нас, за Русия няма непри­я­тел­ски, враж­дебни народи нито на запад, нито на изток. Както абсо­лют­ното мно­зин­ство на пла­не­тата, ние искаме да видим бъдещето мирно, сво­бодно и ста­билно. Смя­таме, че всяка идео­логия, осно­ва­ваща се на превъз­ход­ство, по сво­ята същ­ност е отвра­ти­телна, пре­стъпна и смър­то­носна. Запад­ният гло­ба­листки елит обаче, както и по-​рано, е уве­рен в сво­ята изклю­чи­тел­ност, под­стре­кава хората едни срещу други и раз­къ­сва обще­ствата, про­во­кира кървави конфликти и пре­врати, сее нена­вист, русофо­бия, агре­си­вен наци­о­на­лизъм, унищожава семей­ните, тра­дици­он­ните цен­но­сти, които пра­вят човека човек. Всичко това е с цел да може и по-​нататък да дик­тува, да натрапва на наро­дите сво­ята воля, сво­ите права и пра­вила, а всъщ­ност да налага система на гра­беж, наси­лие и потискане.

Изглежда те са забра­вили до какво доведоха безум­ните пре­тенции на наци­стите за све­товно господ­ство. Забра­вили са кой разгроми това чудо­вище, тотал­ното зло, кой се изправи като стена и защити род­ната си земя и не пожали живота на соб­стве­ните си синове, за да осво­боди наро­дите на Европа. Виждаме как в редица страни безжа­лостно и хлад­но­кръвно рушат мемо­ри­а­лите на съвет­ските воини, съба­рят памет­ниците на велики пъл­ко­водци, съз­да­ват култ към наци­стите и тех­ните съу­част­ници, опит­ват се да изтрият паметта за истин­ските герои. Такова изде­ва­тел­ство над подвига и жерт­вите на поко­ле­ни­ето побе­ди­тели също е пре­стъп­ле­ние, откро­вен реваншизъм на онези, които цинично и непри­крито подгот­вяха нов поход срещу Русия, които по цял свят съби­раха нео­нацистка сган.

Тях­ната цел — и тук няма нищо ново, е разпадът и унищоже­ни­ето на нашата страна, зачерк­ване на резул­та­тите от Вто­рата све­товна война, окон­ча­тел­ното раз­руша­ване на гло­бал­ната сигур­ност и меж­ду­на­род­ното право, потис­кане на всички суве­ренни цен­трове на раз­ви­тие. Неизме­ри­мите амбиции, висо­коме­ри­ето и без­на­ка­за­но­стта неиз­бежно водят до траге­дии. Именно такава е при­чи­ната за ката­строфата, която сега прежи­вява укра­ин­ският народ. Той стана залож­ник на държав­ния пре­врат и на появи­лия се на негова база пре­стъпен режим на запад­ните покро­ви­тели, разменна монета в реа­ли­за­ци­ята на тех­ните жестоки и користни планове.

За нас в Русия паметта за защит­ниците на оте­че­ството е свещена и ние я пазим в нашите сърца. Отда­ваме заслуже­ното и на участ­ниците в съпро­ти­вата, които смело се сража­ваха срещу нацизма, на бойците от съюз­ни­че­с­ките армии на САЩ и Вели­ко­бри­та­ния и други страни. Пом­ним и почи­таме подвига на вои­ните на Китай в бит­ката им с япон­ския мили­та­ризъм. Убе­ден съм: опитът в соли­дар­но­стта и парт­ньор­ството в годи­ните на борба срещу общата опас­ност е наше безценно наслед­ство. То е здрава опора именно сега, когато набира сила необ­ра­тимото движе­ние към по-​справедлив многопо­лю­сен свят, осно­ван на принци­пите на дове­ри­ето и неде­лимата сигур­ност, на рав­ните възмож­но­сти на всички страни и народи за само­битно и сво­бодно развитие.

Важно е, че днес в Москва се съб­раха лиде­рите на стра­ните от Общ­но­стта на неза­ви­си­мите държави. Виждам в това благо­дар­ното отноше­ние към подвига на нашите предци: те се сража­ваха заедно и заедно побе­диха — всички народи на СССР дадоха своя при­нос за общата победа. Бит­ките, които са били реша­ващи за съд­бата на нашата родина, винаги са ста­вали оте­че­ствени, народни и свещени. Днес ние се гор­деем с участ­ниците в спе­ци­ал­ната военна опе­рация, с всички, които се сража­ват на пред­ната линия. Днес няма по-​важно дело от тях­ната бойна служба. На тях се държи сигур­но­стта на стра­ната, от тях зависи бъдещето на нашата държав­ност и на нашия народ. Цялата страна е спло­тена и поддържа геро­ите. В годи­ните на Вели­ката оте­че­ствена война геро­ич­ните ни предци дока­заха, че няма нищо по-​здраво, по-​мощно и по-​надеждно от нашето един­ство. В света няма нищо по-​силно от нашата любов към родината.

(Със съкраще­ния)