Печат

Без оръжието на НАТО войната в Украйна бързо ще спре

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Путин обясни на ръководители на западни медии кой заплашва сигурността в света

Ако САЩ наи­стина искат да пре­кра­тят вой­ната в Украйна, те трябва про­сто да спрат да я въоръжа­ват. В такъв слу­чай конфликтът ще бъде пре­кра­тен за не повече от 23 месеца. Това заяви Вла­ди­мир Путин на пре­с­конфе­ренция с ръко­во­ди­тели на водещи чуж­де­странни информаци­онни агенции, която се състоя в Санкт Петер­бург в рам­ките на

Печат

В Русия почетоха паметта на летците от "Нормандия-Неман"

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Пред­се­да­те­лят на Рус­кото исто­ри­че­ско друже­ство Сергей Нариш­кин положи цветя на гро­бо­вете на летци от френ­ския ави­о­полк „Нормандия-​Неман” на Вве­ден­ското гро­бище. Навършиха се 80 години от десанта на съюз­ниците в Норман­дия, но рус­ката страна не бе пока­нена на памет­ната церемония.

В Портс­мут, където имаше среща с вете­ра­ните от десанта на

Печат

Китай ще си сътрудничи с Украйна във всички области

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Това стана ясно след про­ве­де­ните в сряда в Пекин кон­сул­тации между външ­нопо­ли­ти­че­с­ките ведом­ства на двете страни. Украйна бе пред­ста­вена от зам.-министъра на външ­ните работи Андрей Сибига, а Китай от зам.-министъра на външ­ните работи Сун Въй­дун. След прего­во­рите МнВР на Китай съобщи, че „стра­ните са обме­нили мне­ния по укра­ин­ската криза

Печат

Тръмп: Ударите по РФ водят към световна война

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Раз­ви­ти­ето на ситу­аци­ята около Украйна и заяв­ле­ни­ето на Киев за удари по тери­то­ри­ята на Русия водят към Трета све­товна война, заяви в ефира на теле­ви­зи­он­ния канал „Фокс Нюз” бившият пре­зи­дент на САЩ Доналд Тръмп, пре­даде ТАСС.

Ние сме по-​близо до Трета све­товна война. Вижте какво се случи през послед­ните няколко дни”, каза политикът.

Спо­ред

Печат

Русия ще реагира на обучението на украински пилоти

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Учеб­ните цен­трове, съз­да­дени от стра­ните на НАТО в Европа за обу­че­ние на укра­ин­ски пилоти на управ­ле­ние на изтре­би­тели F-​16, могат да ста­нат леги­тимни цели на рус­ките въоръжени сили (ВС на РФ). Това заяви аме­ри­кан­ският пол­ков­ник в оставка Лорънс Уил­кер­сън в интервю за YouTube канала Dialogue Works, цити­ран от Лента.ру.

Съгласно пра­ви­лата и оби­ча­ите на