Печат

Русия ще реагира на обучението на украински пилоти

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Учеб­ните цен­трове, съз­да­дени от стра­ните на НАТО в Европа за обу­че­ние на укра­ин­ски пилоти на управ­ле­ние на изтре­би­тели F-​16, могат да ста­нат леги­тимни цели на рус­ките въоръжени сили (ВС на РФ). Това заяви аме­ри­кан­ският пол­ков­ник в оставка Лорънс Уил­кер­сън в интервю за YouTube канала Dialogue Works, цити­ран от Лента.ру.

Съгласно пра­ви­лата и оби­ча­ите на вой­ната Русия има пъл­ното право да ата­кува тези тре­ни­ро­въчни съоръже­ния в Европа”, пре­дупреди бившият пол­ков­ник. Той обясни, че тази стъпка няма да разпро­страни конфликта в стра­ните от НАТО, а само ще помогне за унищожа­ва­нето на обекти, „които спо­магат във воде­нето на вой­ната на Украйна срещу тях”.

По думите на Уил­кер­сън пред­ста­ви­тели на адми­ни­страци­ята на пре­зи­дента на САЩ Джо Байдън във­ли­чат Аме­рика и Европа в опа­сен конфликт и ги нарече глупаци.

По-​рано стана известно, че Холан­дия ще пре­хвърли два изтре­би­теля F-​16 за обу­че­ние на укра­ин­ски пилоти в опре­де­лен за това център в Румъ­ния. Отбе­лязва се, че Холан­дия е една от движещите сили на „меж­ду­на­род­ната коа­лиция” за форми­ране на авиаци­он­ния флот на Въоръже­ните сили на Украйна (ВСУ).

Мини­стърът на отбра­ната Кайса Олонгрен каза, че Холан­дия пла­нира да започне изпраща­нето на изтре­би­тели F-​16 в Украйна тази есен. Планът касае обу­че­ни­ето на укра­ин­ски пилоти, както и обу­че­ни­ето на обслуж­ващия пер­со­нал и пре­хвър­ля­нето на самите изтребители.