Печат

Китай ще си сътрудничи с Украйна във всички области

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Това стана ясно след про­ве­де­ните в сряда в Пекин кон­сул­тации между външ­нопо­ли­ти­че­с­ките ведом­ства на двете страни. Украйна бе пред­ста­вена от зам.-министъра на външ­ните работи Андрей Сибига, а Китай от зам.-министъра на външ­ните работи Сун Въй­дун. След прего­во­рите МнВР на Китай съобщи, че „стра­ните са обме­нили мне­ния по укра­ин­ската криза, както и по меж­ду­на­родни и реги­о­нални въпроси от вза­имен инте­рес”. „Китай е готов да работи с Украйна за реа­ли­за­ция на важен кон­сен­сус, постиг­нат от ръко­во­ди­те­лите на двете държави, което е продълже­ние на добрата тра­диция на вза­имно уваже­ние и искрено отноше­ние един към друг, винаги да се ори­ен­тира към фун­дамен­тал­ните и дълго­срочни инте­реси на наро­дите на двете страни, да съдейства за обмена и сътруд­ни­че­ството във всички обла­сти, както и да под­крепя и раз­вива китайско-​украинските отноше­ния”, заяви Сун Въйдун.

Спо­ред гене­рал­ния сек­ре­тар на НАТО Йенс Стор­тен­берг обаче, Китай се ста­рае да гради нормални отноше­ния със Запада, но съще­временно остава „гла­вен при­върже­ник на вой­ната” на Русия про­тив Украйна. „Китай не може да има и едното, и другото едно­временно”, заяви Столтенберг.

Китай няма да участва в срещата в Швейца­рия за Украйна, защото, по думите на офици­ал­ния пред­ста­ви­тел на МнВР на Китай Мао Нин не са съз­да­дени клю­чови фак­тори за ней­ното про­веж­дане. Тя обърна внима­ние на това, че меропри­я­ти­ето трябва да бъде при­знато и от руска, и от укра­ин­ска страна. Държа­вите трябва да участват в срещата на рав­но­правно основа. Така ще е по-​справедливо да се обсъж­дат всички мирни про­екти, под­черта Мао Нин.