Печат

В Русия почетоха паметта на летците от "Нормандия-Неман"

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Пред­се­да­те­лят на Рус­кото исто­ри­че­ско друже­ство Сергей Нариш­кин положи цветя на гро­бо­вете на летци от френ­ския ави­о­полк „Нормандия-​Неман” на Вве­ден­ското гро­бище. Навършиха се 80 години от десанта на съюз­ниците в Норман­дия, но рус­ката страна не бе пока­нена на памет­ната церемония.

В Портс­мут, където имаше среща с вете­ра­ните от десанта на съюз­ниците в Норман­дия, кра­лят на Вели­ко­бри­та­ния Чарлз III заяви, че те са пре­взели плац­дарма на брега на Франция, което е поз­во­лило да осво­бо­дят цялата страна, а „след това и цяла Европа от задуша­ващата хватка на жесто­ката тота­ли­тарна дик­та­тура”. Той напомни, че в десанта в Норман­дия, който е най-​мащабната десантна опе­рация в исто­ри­ята, са участвали военни от 30 страни, докато едно­временно „на друго място в Европа съюз­ните сили са продължа­вали да постигат жиз­нено важен прогрес с успеш­ната ита­ли­ан­ска кампа­ния”. Той спомена дори Бирма, където са се сража­вали и полу­чили висши награди вклю­чи­телно инду­и­сти, сикхи и мюсюлмани. Но не каза нито дума за другите чле­нове на анти­хит­ле­рист­ката коа­лиция, благо­да­ре­ние на които въобще стана възможна тази опе­рация на 6 юни 1944 г. в самия край на войната.

А в Русия, напомни Нариш­кин, добре пом­нят при­носа на френ­ските асове в разгрома на фаши­стите, тех­ните бойни под­визи на съветско-​германския фронт. Сергей Нариш­кин напомни, че през 1941 г. в най-​тежкия период на вой­ната, лидерът на френ­ската съпро­тива гене­рал Шарл де Гол се е обър­нал към съвет­ското пра­ви­тел­ство с пред­ложе­ние да изпрати военни доб­ро­волци. Те са били 14 летци и 58 авиоме­ха­ници, които храбро са се сража­вали редом със съвет­ските воини и имат свой при­нос в побе­дата на Кур­ската дъга, осво­бож­де­ни­ето на Бела­рус и Литва, щурма за осво­бож­да­ва­нето на Кьо­нин­сберг. Чети­рима френ­ски летци са удо­сто­ени със зва­ни­ето „Герой на Съвет­ския съюз”.

Но аз съм убе­ден, че времето ще сложи всичко на място и тези, които днес без­компромисно се борят с нацизма на XXI ще бъдат въз­награ­дени с благо­дар­ната памет на потомците, така както ние днес отда­ваме почит на френ­ските летци-​антифашисти от ескад­ри­лата „Нормандия-​Неман”, убе­ден е пред­се­да­те­лят на Рус­кото исто­ри­че­ско дружество.