Печат

Без оръжието на НАТО войната в Украйна бързо ще спре

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Путин обясни на ръководители на западни медии кой заплашва сигурността в света

Ако САЩ наи­стина искат да пре­кра­тят вой­ната в Украйна, те трябва про­сто да спрат да я въоръжа­ват. В такъв слу­чай конфликтът ще бъде пре­кра­тен за не повече от 23 месеца. Това заяви Вла­ди­мир Путин на пре­с­конфе­ренция с ръко­во­ди­тели на водещи чуж­де­странни информаци­онни агенции, която се състоя в Санкт Петер­бург в рам­ките на Меж­ду­на­род­ния ико­номи­че­ски форум и продължи три часа.

Сред пока­не­ните бяха такива пред­ста­ви­тели на силно вли­я­ние и форми­ране на обще­стве­ното мне­ние като Рой­терс, Асоши­ей­тед прес, Дойче пресе-​агентур, Франс прес, Киодо, Син­хуа и други агенции от раз­лични кон­ти­ненти. Пре­зи­дентът отго­вори на множе­ство остри въпроси, свър­зани с конфликта в Украйна, с анти­рус­ките санкции, с пред­сто­ящите избори в САЩ, с отноше­ни­ята с европе­йс­ките лидери, с после­диците от действи­ята на НАТО, с пагуб­ната за самия Запад русофоб­ска политика.

За поре­ден път рус­кият държа­вен глава обясни от „А до Я” защо обви­не­ни­ята срещу Русия в „жестока и с нищо не про­во­ки­рана агре­сия” са голо­словни и неосно­ва­телни. Напомни кой и под чие ръко­вод­ство е извършил въоръже­ния пре­врат в Киев, под чие покро­ви­тел­ство през послед­ва­лите осем години укра­ин­ските вла­сти предпри­еха репре­сии и разпа­лиха огъня на граж­дан­с­ката война в Дон­бас, кой през целия този период въоръжа­ваше нео­нацист­кия режим и го гот­веше за война с Русия, а едно­временно с това сабо­ти­раше всеки опит за мирно уре­ждане на конфликта.

Той разясни и защо днес след повече от две години оже­сто­чени бойни действия и нечу­вани жертви сред укра­ин­ските военни пре­зи­дентът Зелен­ски е пре­диз­ви­кал недо­вол­ството и омра­зата на укра­ин­ския народ, а наред с всичко по силата на кон­сти­туци­ята на стра­ната е ста­нал нелеги­тимен. Путин пре­дупреди, че скоро — след като изпълни даде­ните му от САЩ поръ­че­ния, Зелен­ски ще бъде изхвър­лен на поли­ти­че­ското бунище. „Те ще го търпят до след­ващата про­лет, или минимум до нача­лото на идната година, а когато той свърши всичко, ще му кажат „дови­ждане”. Разпо­лагаме с данни, че САЩ вече имат няколко кан­ди­да­тури за поста на пре­зи­дент на Украйна”, съобщи рус­кият лидер.

Спо­ред него изпраща­нето на оръжия и запла­хите за нана­сяне на удари с натов­ски ракети по вътреш­но­стта на Русия са осо­бено опасни крачки, които ще дове­дат до отве­тен удар от страна на Москва.

Той под­черта, че би било логично, щом на Запад смя­тат за възможно да доста­вят дале­ко­бойно оръжие в зоната на бой­ните действия за нана­сяне на удари по Русия, то и Москва може да отвърне по подо­бен начин. „Защо ние да нямаме право да доста­вим наше оръжие от същия клас в онези райони на света, където ще се нана­сят удари по чув­стви­телни обекти на онези страни, които предпри­емат такива действия срещу Русия. Ще поми­слим върху това”, пре­дупреди президентът.

Той нарече бъл­ну­ване и глупост изяв­ле­ни­ята, че Русия се готви да нападне запад­ните страни и посипа събе­сед­ниците си с рито­рични въпроси: „Изми­слиха, че Русия иска да нападне НАТО. Вие напълно ли полу­дяхте? Или сте тъпи като тая маса? Кой го измисли? Това е глупост, бъл­ну­ване”. Исти­ната обаче спо­ред Путин е, че всичко това е резул­тат от целе­на­со­чена про­паган­дистка атака на соб­стве­ното насе­ле­ние, за да бъде подго­т­вено за нарастващи военни раз­ходи, мили­та­ри­зи­ране на стра­ните от али­анса, чиято крайна цел е запазване властта на гло­бал­ния либе­ра­лизъм и него­вата хеге­мо­ния, за постигане на импер­ските амбиции.

Не беше про­пус­ната и темата за възможна ядрена война. „Непрекъс­нато се опит­ват да ни обви­ня­ват, че разма­хваме няка­ква ядрена тояга. Аз ли сега обаче поста­вям въпроса за възмож­ното използване на ядрено оръжие? Това пра­вите вие. Вие ми пред­лагате тази тема, за да кажете после, че аз съм разма­хал ядре­ната тояга. Не трябва да пре­диз­ви­кваме не само него­вото използване, но и запла­хите с него”, заяви Путин. Той препоръча на всички, които обви­ня­ват Русия, да про­че­тат ней­ната военна док­трина, където ясно е казано, че тя ще при­бегне до всички сред­ства, с които разпо­лага, в слу­чай, че са застрашени, ней­ната сигур­ност и тери­то­ри­ална цялост. С други думи, това, с което Западът се занимава и тласка света към опасна черта.