Печат

Западът използва младежите за дестабилизация на РФ

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

„Раз­клаща­нето на вътреш­ната поли­ти­че­с­ката ситу­ация в Русия остава една от пър­во­степен­ните задачи на САЩ и Западът има наме­ре­ние да я реа­ли­зира, вклю­чи­телно и с помощта на изо­стряне на кри­ми­но­ген­ната обста­новка в мла­деж­ките среди”, каза в интервю за „РГ” зам.-директорът на Съвета за сигур­ност на РФ Алек­сандър Гре­бен­кин. По думите му, Запа­дат продължава да реа­ли­зира стра­теги­ята, насо­чена към отсла­б­ване на Русия и ще предпри­еме още не един опит за нана­сяне на удари на стра­ната по раз­ли­чен начин. „При това няма да се поко­ле­бае да във­лича непъл­но­летни, като ги използва за сво­ите военни и диверсионно-​терористични цели и пси­хо­логи­че­ски опе­рации”, под­черта Гребенкин.

Дан­ните сочат, че с цел разпал­ване на агре­сия в мла­деж­ките среди и като след­ствие — деста­би­ли­зи­ране на обществено-​политическа ситу­ация, в под­рив­ната работа срещу Русия се използ­ват все нови и нови при­йоми и методи. Напри­мер, насо­чени към съз­да­ване на усло­вия за въз­ни­кване на вражда между мла­дежки групи­ровки, пред­став­ля­ващи раз­лични субкултури.

В част­ност, под изглеж­дащи сме­хо­творни и без­обидни поводи — не си така обле­чен, при­чес­ката ти не става, не слушаш пра­вил­ната музика — се стиму­лира изку­ствено съз­да­ване на конфликтни ситу­ации с уча­сти­ето на досега малко известни юноше­ски движе­ния. А впо­след­ствие нега­тив­ните послед­ствия от тези конфликти широко се вклю­ч­ват в информаци­он­ния дне­вен ред”, каза Гребенкин.

Съще­временно той изрази уве­ре­ност, че „опи­тите на Запада да стиму­ли­рат разгръща­нето на пре­стъп­но­стта в стра­ната са обре­чени на провал”.