Печат

Министрите на отбраната на Китай и САЩ едва ли ще се срещнат

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Мини­стърът на отбра­ната на Китай Ли Шанфу едва ли ще се срещне в близко време с мини­стъра на отбра­ната на САЩ Лойд Остин, съобщава вест­ник Financial Times. Към днешна дата вла­стите в САЩ се опит­ват да дого­во­рят среща между двамата мини­стри в Сингапур.

Пра­ви­тел­ството на КНР обаче даде да се раз­бере, че подобна среща е невъзможна поради огра­ни­че­ни­ята, които САЩ са при­ложили към Ли Шанфу през 2018 г., когато той е огла­вя­вал управ­ле­ни­ето по въоръже­ни­ята на Обе­ди­не­ния щаб на Цен­трал­ния вое­нен съвет на Китай. Аме­рика наложи санкции на Ли Шанфу заради това, че той е закупил от Русия изтре­би­тели Су-​35.

Вашинг­тон няма наме­ре­ние да изклю­чва сегаш­ния китайски мини­стър на отбра­ната от санкци­он­ния спи­сък и насто­ява, че санкци­ите не са препят­ствие за среща на ръко­во­ди­теля на Пен­тагона с Ли Шанфу в неутрална страна. Вест­ни­кът обаче отбе­лязва, че Пекин най-​вероятно ще пре­не­брегне това.

По-​рано бе съобщено, че водещият търгов­ска война със САЩ Китай е подгот­вил отго­вор на санкци­ите на Запада, които ги лиша­ват от редки метали.