Печат

Възстановяват се полетите Русия-Грузия, отменят се визите

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Пре­зи­дентът на РФ Вла­ди­мир Путин отмени визо­вия режим за граж­дани на Гру­зия от 15 май т. г. както и забра­ната за полети в репуб­ли­ката за рус­ките авиокомпании.

По този повод пре­зи­дентът на Гру­зия Саломе Зура­бишвили при­зова пра­ви­тел­ството да свика съвета на наци­о­нална сигур­ност, за да се обсъди въпро­сът за въвеж­дане на триме­се­чен визов режим за руски граж­дани, съобщава ТАСС. По-​рано в соци­ал­ните мрежи Зура­бишвили спо­дели в соци­ал­ните мрежи, че спо­ред нея въз­ста­но­вя­ва­нето на пря­кото ави­о­съобще­ние с Гру­зия и отмя­ната на визо­вия режим са непри­ем­ливи заради конфликта в Украйна.

РГ съобщава, че Гру­зия ще допусне полети в стра­ната само на ави­о­компа­нии, които нямат санкции и след съо­т­ветно уве­дом­ле­ние от страна на РФ. За това информира зам.-министърът на ико­номи­ката и устой­чи­вото раз­ви­тие Мариам Кври­вишвили. Засега Тби­лиси не е издал нито едно раз­реше­ние за полети, защото още не е полу­чил уве­дом­ле­ние нито от ави­о­компа­ни­ите, нито от рус­ката държава. Съще­временно Кври­вишвили посочи, че възоб­но­вя­ва­нето на поле­тите между Русия и Гру­зия ще спо­соб­стват за завръщане в роди­ната на нами­ращите се в РФ гру­зин­ски граж­дани, ще облекчи връз­ката им с тех­ните семейства. По нейни данни в Русия живеят около 1 милион граж­дани на Грузия.

Указът на пре­зи­дента на РФ Вла­ди­мир Путин за възоб­но­вя­ване на ави­о­съобще­ни­ята и отмяна на визо­вия режим за гру­зин­ски граж­дани е неза­ви­симо реше­ние на север­ния съсед, заяви пред жур­на­ли­сти мини­стърът на външ­ните работи на Гру­зия Иля Дар­чи­ашвили и също напомни, че в Русия живеят около един милион гру­зинци. „Именно през призмата на хума­низма реше­ни­ето да се подоб­рят бито­вите усло­вия за нашите граж­дани, може само да бъде при­вет­ствано”, каза външ­ният министър.

Пред­се­да­те­лят на пар­ламента Шалва Папу­ашвили добави, че отказът на Тби­лиси да се при­съе­дини към санкци­ите срещу Русия се обяс­нява с наци­о­нал­ните инте­реси на насе­ле­ни­ето на Грузия.