Печат

Президентът Милорад Додик ще посети Русия

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Репуб­лика Сръб­ска (съставна част на Босна и Херцеговина)се обя­вява после­до­ва­телно за поддър­жане на добри отноше­ния с Рус­ката феде­рация и Москва оце­нява високо това, заяви прес­сек­ре­та­рят на рус­кия пре­зи­дент Дмит­рий Пес­ков в интервю за теле­ви­зи­он­ния канал ATV.

Абсо­лютно под­крепяме пра­вата на нашите сръб­ски при­я­тели и оце­ня­ваме високо тях­ната убе­дена позиция за поддър­жане на добри отноше­ния между Рус­ката феде­рация и Репуб­лика Сръб­ска. Изхож­даме от позици­ята, че тези отноше­ния ще се раз­ви­ват, ще укреп­ват във всички обла­сти”, каза пред­ста­ви­те­лят на Кремъл.

Спо­ред него Русия е наясно колко сложно е положе­ни­ето на сър­бите, какъв натиск се оказва върху Репуб­лика Сръб­ска и вътре в Босна и Херцего­вина, и отвън, от страна на колек­тив­ния Запад.

Във връзка с това Пес­ков под­черта: „Репуб­лика Сръб­ска е абсо­лютно рав­но­правна спо­ред Дейтън­с­ките спо­ра­зуме­ния от 1995 г. Виждаме как стра­ните от Запада се опит­ват постепенно да разми­ват ком­би­наци­ята от две общ­но­сти и постепенно посягат на осно­вите на тях­ното рав­но­пра­вие. Това е много опа­сен процес. Абсо­лютно под­крепяме правото на Репуб­лика Сръбска.”

Пре­зи­дентът на Репуб­лика Сръб­ска Мило­рад Додик ще посети Москва на 23 май. Той пла­нира да се срещне с пре­зи­дента на РФ Вла­ди­мир Путин, заяви Додик в интервю за теле­ви­зи­он­ния канал РТРС. Додик поясни, че с рус­кия си колега иска да обсъди „света в бъдеще”, защото оче­видно той не е вече такъв, какъвто е бил преди 10 години.

По-​рано Додик заяви, че Репуб­лика Сръб­ска ще си сътруд­ничи с Русия, Китай и САЩ. Стра­ната пла­нира да продължи пътя си към ЕС, но не и да влезе в НАТО. Позици­ята на Додик, която бло­кира на вли­за­нето на Босна и Херцего­вина в НАТО доведе до санкции за него от страна на САЩ и Великобритания.