Печат

Путин инициира денонсиране на ДОВСЕ

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Рус­кият пре­зи­дент Вла­ди­мир Путин назначи заместник-​министъра на външ­ните работи Сергей Ряб­ков за свой офици­а­лен пред­ста­ви­тел при разглеж­да­нето в пар­ламента на денон­си­ра­нето от страна на Русия на Дого­вора за обик­но­ве­ните въоръжени сили в Европа (ДОВСЕ). Разпо­ре­жда­нето на държав­ния глава е пуб­ли­ку­вано в сряда.

Дого­ворът за обик­но­ве­ните въоръжени сили в Европа беше подпи­сан на 19 ноем­ври 1990 г. и беше адап­ти­ран през 1997 г. Стра­ните от НАТО не ратифици­раха адап­ти­ра­ната вер­сия на този документ, като продължиха да се при­държат към положе­ни­ята от 1990 г., в които се съдържат норми на обик­но­ве­ните въоръже­ния, раз­че­тени на баланса между НАТО и Орга­ни­за­ци­ята на Варшав­ския дого­вор. В резул­тат на това през 2007 г. Русия беше при­ну­дена да обяви мора­то­риум върху изпъл­не­ни­ето на усло­ви­ята на споразумението.

На 11 март 2015 г. Русия спря уча­сти­ето си в засе­да­ни­ето на Съвмест­ната кон­сул­та­тивна група по ДОВСЕ, като по този начин завърши процеса за спи­ране на своето член­ство в дого­вора, но чисто юри­ди­че­ски продължа­ваше да остава в него. Оттогава инте­ре­сите на Рус­ката феде­рация в Съвмест­ната кон­сул­та­тивна група се пред­став­ля­ваха от Беларус.