Печат

Путин нямал намерение да оглавява "Съюзна държава"

Поправ­ките в Кон­сти­туци­ята, иници­и­рани от Вла­ди­мир Путин, които отсла­б­ват ролята на пре­зи­дента, може да са план „Б” за запазване на властта от сегаш­ния държа­вен глава и след 2024 година, пише агенция Bloomberg на 12 фев­ру­ари, позо­ва­вайки се на нена­зо­вани източ­ници. По думите на двама чинов­ници от Кремъл, план „А” се бил про­ва­лил. Става дума за съз­да­ване на свръх­държава, обе­ди­ня­ваща Русия и Бела­рус. По думите на

Печат

Президентите на Русия - с пожизнен статут на сенатори

Коми­тетът на Думата по държавно стро­и­тел­ство и зако­но­да­тел­ство под­крепи 14 поправки в Кон­сти­туци­ята, които трябва да проме­нят гла­вата в Основ­ния закон, посве­тена на Феде­рал­ното събрание.

Сред тях е пред­ложе­ни­ето пре­зи­ден­тите на Русия след изти­чане на ман­дата им да могат да полу­ча­ват пожиз­нен ста­тут на сена­тори в Съвета на Федерацията

Печат

Зюганов не е против споменаването на Бог в Конституцията

КПРФ няма нищо про­тив споме­на­ва­нето на Бог в пре­ам­бюла на Кон­сти­туци­ята, заяви пред­се­да­те­лят на пар­ти­ята Гена­дий Зюга­нов, пише в. „Коммер­сантъ”. По думите му основ­ните духовно-​нравствени цен­но­сти, за които се говори в Биб­ли­ята, съо­т­вет­стват на тези на Русия. Така Зюга­нов комен­тира иде­ята на Мос­ков­ския и на цяла Русия пат­ри­арх Кирил Бог да се

Печат

В Омск откриха школа за болнични клоуни

В Омск стар­тира социално-​инклузивен про­ект „Ака­демия на усмив­ките”. Обу­че­ни­ето в шко­лата за бол­нични кло­уни се про­вежда от опитни лекари, пси­хо­лози, актьори, спе­ци­а­ли­сти по игри. Спо­ред експер­тите, когато детето е в добро настро­е­ние то по-​бързо пре­одо­лява боле­стта. Това твър­де­ние на прак­тика про­ве­ря­ват доб­ро­волци, които развли­чат малките