Печат

Мария Шарапова взема микрофона

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Спорт

Голямата тенисистка ще бъде кореспондент на Ен Би Си на Олимпиадата в Сочи

Рус­ката тени­систка Мария Шарапова ще участва в Олимпийските игри в Сочи… като коре­спон­дент на аме­ри­кан­ския теле­ви­зи­о­нен канал Ен Би Си, съобщи офици­ал­ният сайт на компа­ни­ята. Тя ще влезе в ролята на експерт и ще оце­нява ста­ващите на Игрите събития.

С огромна радост се при­съе­ди­ня­вам към екипа на Ен Би Си по време на Олимпи­а­дата в града, в който съм израс­нала. Олимпи­а­дата е осо­бено съби­тие, за мен това ще бъдат осо­бени Игри, тъй като ще се про­ве­дат в такова забе­лежи­телно място като Сочи — каза Мария Шарапова. — Това е град с богата кул­тура и исто­рия и аз съм много радостна, че след Игрите той ще заеме осо­бено място в сърцата на много спор­ти­сти от целия свят.”

Шарапова се отказа от уча­стие в редица тур­нири в рам­ките на Све­тов­ната жен­ска тенис асоци­ация през сезона заради травма в рамото. Това обаче не озна­чава, че няма с какво повече да се занимава. През послед­ните месеци името на рус­ката тени­систка на няколко пъти изпъкна, и то изобщо не във връзка със спортни съби­тия. Така отшумя исто­ри­ята със евен­ту­ална временна смяна на фами­ли­ята на спор­тист­ката с цел реклама на соб­ствена марка. На няколко пъти се появиха информации за скъ­сване на отноше­ни­ята й с ней­ния баща, а после — за тях­ното нормализиране.

Напо­следък главна тема стана евен­ту­ал­ната бремен­ност на Шарапова. Тя не крие отноше­ни­ята си с българ­ския тени­сист Григор Димит­ров, но слухът, че спор­тист­ката се готви да става майка, напълно затъмни всички оста­нали сплетни около името Шарапова.

Досега не е известно истина ли е това, или не. Агентът на тени­сист­ката Макс Айзен­бад опро­верга информаци­ята: „Мария не е бременна. Умо­рих се от всички тези интер­нет пор­тали и жур­на­ли­сти, които дори не раз­би­рат за какво гово­рят и без ника­кви дока­за­тел­ства измис­лят подобни новини. Всичко това ми е про­тивно. Нека всички тези репор­тери да се заемат със своя личен живот.”

Мария изобщо не комен­тира слу­хо­вете. Ако разгле­даме този въпрос от изклю­чи­телно прак­тична гледна точка, ако слу­хо­вете са верни, Шарапова със сигур­ност ще про­пусне след­ващия сезон, а веро­ятно няма да излезе на корта и по-​дълго време. Тени­сит­ката не е заявя­вала такива намерения.

Така или иначе, засега Шарапова продължава да води акти­вен свет­ски живот и не поз­во­лява да я забра­вим. В как­вото и положе­ние да е тя, ние ще я видим в Сочи, по-​точно — ще я чуем. Спор­тист­ката няма наме­ре­ние да про­пусне исто­ри­че­ското съби­тие и ще участва в него спо­ред възмож­но­стите си — все пак в програмата на зим­ната Олимпи­ада тени­сът не е пред­ви­ден. В Сочи тя ще отра­зява Игрите като коре­спон­дент и експерт.

Засега не е съв­сем ясно в кой спорт тя ще се пред­стави като експерт. Може би Мария ще се окаже спе­ци­а­лист по биат­лон или кър­линг…? Това ще раз­бе­рем след три месеца.

Русия се подготвя активно за Олимпи­а­дата. Освен Шарапова, която така или иначе ще наблю­дава съби­ти­ята отстрани, се подгот­вят и бъдещите непо­сред­ствени участ­ници в съби­ти­ята. В тази връзка тре­вожно про­звуча нови­ната, че фигу­ри­стът Евге­ний Плюш­ченко е полу­чил травма на коля­ното и няма да може да участва на тур­нира Гран при в Москва. Раз­бира се, засега няма да се бие тре­вога, но не би ни се искало такъв изтък­нат спор­тист да про­пусне дома­кин­ската Олимпиада.

Докато Шарапова тре­нира пред мик­ро­фона, а Плюш­ченко лекува рани, факелът с Олимпийския огън продължава да пътеше­ства по Русия. Орга­ни­за­ци­ян­ният коми­тет „Сочи-​2014″ обяви, че са пус­нати в про­дажба суве­нирни билети за състе­за­ни­ята, с които зри­те­лите могат да се сдо­бият до 15 ноем­ври, като напра­вят поръчка на сайта на Игрите. С една дума, подго­тов­ката за глав­ното спортно съби­тие през послед­ните години върви с пълен ход. Уча­сти­ето на Шарапова в него можем да при­чис­лим към при­ят­ните изне­нади. Важ­ното е всичко да мине без неприятни.