Печат

Съюзната държава няма алтернатива

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Ико­номика

Преговорите за доставка на нефт и газ за Беларус потвърдиха общите за всички правила 

В края на мина­лата сед­мица в Сочи се състо­яха важни прего­вори между Русия и Бела­рус, на които бе обсъдено ико­номи­че­ското сътруд­ни­че­ство. Главна бе темата за рус­ките доставки на пет­рол и газ за бела­рус­кия пазар и за тях­ната цена. В наве­че­ри­ето на разго­во­рите Алек­сандър Лукашенко направи едно от харак­тер­ните за него остро

Печат

Епидемия: крах и печалби

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Ико­номика

В Мини­стер­ството на енерге­ти­ката на Русия внима­телно сле­дят за вли­я­ни­ето, което епи­деми­ята от новия коро­на­ви­рус може да окаже на све­тов­ния пазар на гори­вата, съобщи Алек­сандър Новак. Спо­ред него все още е рано да се направи достатъчно прецизна прогноза за ефекта на зара­зата. В момента експерти на мини­стер­ството изу­ча­ват детайлно документа