Печат

Шойгу: Бойните възможности на руската армия съществено нараснаха

Експерт обясни ръста на доставките на високоточно оръжие във войските с политиката на САЩ

Бой­ните възмож­но­сти на рус­ката армия през послед­ните години съще­ствено нарас­наха, заяви рус­кият мини­стър на отбра­ната Сергей Шойгу, откри­вайки оперативно-​мобилизационния сбор на ръко­вод­ния състав на Въоръже­ните сили във втор­ник. Гене­ра­ли­тетът се събра във Воен­ната ака­демия на Гене­рал­ния щаб в Москва. След това в

Печат

Пентагонът се оплака от активността на руския ВМФ

САЩ се опла­каха от рас­тящата актив­ност на рус­ките военни кораби. Отбе­лязва се и акти­ви­зи­ра­нето на китайс­ките военни съдове, което нараства през послед­ните години. Пен­тагонът обаче е обезпо­коен най-​много от действи­ята на рус­ките под­вод­ници, съобщава изда­ни­ето The Drive, което е изу­чило новата карта на Пен­тагона. Документът е пуб­ли­ку­ван по време