Печат

Песков: САЩ, а не Русия нарушават Договора за ракетите

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Пла­но­вете на САЩ да тестват ракети, забра­нени от Дого­вора за лик­ви­ди­ране на раке­тите със сре­ден и малък обсег на действие, са логично продълже­ние на позици­ята на Вашинг­тон. Това заяви прес­сек­ре­та­рят на рус­кия пре­зи­дент Дмит­рий Песков.

Той под­черта, че Москва катего­рично не е съгласна с обви­не­ни­ята срещу нея от страна на Съе­ди­не­ните аме­ри­кан­ски щати, че не е спаз­вала дого­во­ре­но­стите от дву­стран­ното споразумение.

Обрат­ното, доста аргумен­ти­рано и с дока­за­тел­ства ние демон­стри­рахме на всички, че именно САЩ са източ­ни­кът на раз­ва­ля­нето на този документ, всъщ­ност, след като се стигна до нару­ше­ния от тяхна страна”, каза Песков.

Той кон­ста­тира, че именно САЩ, а не Русия, използ­ват системи, които де факто наруша­ват основ­ните разпо­редби на дого­вора. Пес­ков напомни, че по-​рано Вашинг­тон включи в про­ек­то­бюджета точка за изсле­до­ва­тел­ски про­екти по тези системи.

Есте­ствено, реа­ли­зи­ра­нето на научно-​изследователски дей­но­сти без тестване често са невъзможни. Сле­до­ва­телно това е логично продълже­ние на ситу­аци­ята”, отбе­ляза гово­ри­те­лят на Кремъл.

По-​рано Associated Press с позо­ва­ване на източ­ници съобщи, че Пен­тагонът пла­нира да започне изпи­та­ния на два типа ракети, които над 30 години бяха забра­нени от Дого­вора за лик­ви­ди­ране на раке­тите със сре­ден и малък обсег на действие. /„Русия днес”/