Печат

Порошенко вдига заплатите на доброволците в Донбас

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Пре­зи­дентът на Украйна Петро Порошенко съобщи, че ще посети лини­ята на фронта в Дон­бас. Целта на визи­тата е среща с доб­ро­волците на предна линия в горещите зони. Това укра­ин­ският лидер обяви по време на речта си в Киев по слу­чай Деня на доброволеца.

На 2 март стана известно, че Порошенко е решил да уве­личи запла­тите на укра­ин­ските военни, които служат в Дон­бас. От 1 април запла­тите на доб­ро­волците, които вою­ват на предна линия, ще бъдат уве­ли­чени с 2 хиляди гривни. Така месеч­ното им заплащане от 10 хиляди гривни ще стане 12 хиляди гривни (752 BGN).

По-​рано укра­ин­ският лидер е пла­ни­рал да посети гра­до­вете Луцк и Ковел, но в послед­ния момент бил при­ну­ден да промени своя аги­таци­о­нен марш­рут. При­чи­ната са наци­о­на­ли­стите, които про­ва­лят пре­диз­бор­ните му митинги. Оче­видно е, че в тези гра­дове са се подгот­вяли за срещата с президента.

Така напри­мер, в Луцк върху една сграда се е появил банер с посла­ни­ето: „Ти стана пре­зи­дент с кръвта на момче­тата от 51 ОМБР (отделна меха­ни­зи­рана бригада). За да скрият пре­стъп­ле­ни­ята ти, тво­ите гене­рали са я лик­ви­ди­рали. Волин такова не прощава.” Обръще­ни­ето към укра­ин­ския пре­зи­дент е сто­яло няколко часа, преди да бъде сва­лено от група стро­и­телни алпинисти.

По-​рано депу­татът от Вър­хов­ната рада, лидер на крайно наци­о­на­ли­сти­че­с­ката пар­тия „Наци­о­на­лен корпус”, Андрей Билецки заяви, че в резул­тат на воен­ните действия в Дон­бас загу­бите в укра­ин­ската армия са „космически”.

/„Русия днес”/