Печат

Помпео обвини "Роснефт" в закупуването на нефт от Венецуела

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Държав­ният сек­ре­тар на САЩ Майк Помпео обвини „Рос­нефт” и ръко­вод­ството й в закупу­ва­нето на нефт от Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) въпреки санкци­ите, наложени от САЩ. По думите му, глав­ният изпъл­ни­те­лен дирек­тор на „Рос­нефт” Игор Сечин продължава да про­тяга „спа­си­те­лен пояс” на Венецуела.

Пред жур­на­ли­сти Помпео също така обвини рус­ките компа­нии в „изкупу­ване на злат­ния запас” на Венецуела.

На 11 март аме­ри­кан­ското Мини­стер­ство на финан­сите наложи санкции на банка „Еврофи­нанс Мос­нар­банк” във връзка със сдел­ките й с вене­цу­ел­ската държавна неф­тена компа­ния Petroleos de Venezuela SA (PDVSA), при­тежа­вана от руски и вене­цу­ел­ски държавни компа­нии, като мярка за заси­л­ване на натиска върху Мадуро.

Рус­кият външен мини­стър Сергей Лав­ров заяви, че действи­ята на САЩ про­ти­во­ре­чат на всички посту­лати и норми на меж­ду­на­род­ното право. Прес­сек­ре­та­рят на „Рос­нефт” Михаил Леон­тиев каза, че компа­ни­ята никога не се е занима­вала с поли­тика, а дого­ворът за вене­цу­ел­ския пет­рол е подпи­сан отдавна и не нарушава дори тези неза­конни санкции.

Тези обви­не­ния много при­ли­чат на шан­таж. Те са насо­чени, а това стана норма в аме­ри­кан­с­ката поли­тика, да лоби­рат за инте­ре­сите на много спе­ци­фични групи и меж­ду­на­родни парт­ньори, свър­зани със сегаш­ната адми­ни­страция на САЩ”, под­черта прес­сек­ре­та­рят на „Рос­нефт”. /„Русия днес”/