Печат

В Брюксел вкупом непотребни станаха

Автор Свет­лана Шарен­кова. Пуб­ли­ку­вана в Новини

„Всички съгрешихме и вкупом непо­требни станахме”!

С този цитат от Биб­ли­ята, изре­чен в Пар­ламента от извест­ния учен акад. Благо­вест Сен­дов бро­ени дни след 10 ноем­ври 1989 г., започна българ­ският пре­ход. Дали в Европе­йския пар­ламент ще се намери доб­лестна лич­ност, която да при­знае, че брюк­сел­ският елит отдавна е грешен, ояден и непотребен.

Това най-​добре го показ­ват две гла­су­ва­ния от вчера — на резо­люция за нови санкции срещу Русия и за спи­ране на про­екта „Севе­рен поток 2″. Със сигур­ност тези реше­ния са в раз­рез с позици­ите на пове­чето наци­о­нални държави и народи, които не спо­де­лят русофоб­ската исте­рия на елита. И въпреки че от оти­ващия си Евро­пар­ламент, никой не се инте­ре­сува, срамно за Европа е да се при­емат подобни реше­ния. Защото Европа продължава да губи от санкци­ите срещу Русия и рискува да плаща пре­скъпо за аме­ри­кан­с­ките бази… Обслуж­ва­нето на тази поли­тика е срам за Европа и за това е нужен нов европе­йски елит!

Доказва го фактът, че евро­пар­ламен­та­ри­стите даже не са про­явили твор­че­ство в опи­тите да „моти­ви­рат” сво­ите русофоб­ски опуси: руска намеса, руски хакери, Украйна, Сирия, Вене­цу­ела, Цен­трална Африка и енергийна зави­симост!? Русофоб­ски ман­три, на които малцина вяр­ват. Все по-​ясно става, че евро­депу­та­тите са само формално от десни, леви, зелени или либе­рали. В ЕП съще­ствува една много мощна пар­ламен­тарна група — тази, която защи­тава инте­ре­сите на Вашингтон.

Това леп­каво и опле­тено в зави­симо­сти зад­ку­ли­сие трябва да бъде раз­се­чено. А това рано или късно ще се случи, защото европе­йс­ките народи са все по-​гневни на ели­тите — заради мигран­тите, заради ислями­за­ци­ята, заради рас­тящото нера­вен­ство, заради раз­би­ва­нето на соци­ал­ната държава, заради джендърите… Всички тези про­вали не могат да се при­крият под неадек­ват­ното смо­ки­ново листо на пато­логич­ната русофобия…

Чест прави, че групата на българ­ските соци­а­ли­сти в Евро­пар­ламента начело със Ста­нишев изпълни реше­ни­ята на Конгреса на БСП и гла­сува про­тив анти­рус­ките санкции. Така защити наци­о­нал­ния инте­рес, честта на сво­ята пар­тия и волята на изби­ра­те­лите. Дали същото ще може да се каже за другите българ­ски пар­тии? В днеш­ната българ­ска поли­тика и тър­се­нето на смел глас на българ­ския инте­рес в Европа явно БСП е един­стве­ната алтер­на­тива на властващото статукво.