Печат

САЩ са започнали демонтажа на Договора за ракетите

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Начал­ни­кът на Гене­рал­ния щаб на Въоръже­ните сили на Русия Вале­рий Гера­симов заяви на засе­да­ние на коми­тета на начал­ниците на щабо­вете на Въоръже­ните сили на стра­ните от ОНД, че САЩ са започ­нали демон­тажа на Дого­вора за лик­ви­ди­ране на раке­тите със сре­ден и малък обсег на действие.

Послед­ните съби­тия показ­ват, че САЩ с под­крепата на НАТО са започ­нали демон­ти­ра­нето на стра­теги­че­с­ките ракетно-​ядрени дого­во­ре­но­сти”, заяви Герасимов.

По думите му, бързо проме­нящата се воен­но­по­ли­ти­ческа ситу­ация има „обща тен­денция към услож­не­ния и нестабилност”.

По-​рано Гера­симов каза, че рус­ката страна ще трябва да реагира на действи­ята на САЩ за мили­та­ри­зи­ране на кос­ми­че­ското пространство.

В последно време Пен­тагонът много­кратно е заявя­вал наме­ре­ни­ето си да използва Кос­моса за военни цели. За това се формира нов вид войски — кос­ми­че­ски , което съз­дава предпо­ставки за мили­та­ри­за­ция на кос­ми­че­ското про­стран­ство”, заяви Вале­рий Герасимов.

По-​рано аме­ри­кан­ският пре­зи­дент Доналд Тръмп подписа мемо­ран­дум за съз­да­ване на Кос­ми­че­ски сили на САЩ. /„Русия днес”/