Печат

Синхронен пристъп на русофобия

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

САЩ и Европа се впуснаха в бясно и опасно законотворчество срещу здравия разум

Газопро­во­дите не се строят, за да се пре­диз­вика нечий гняв, а за да пре­на­сят газ. А нака­за­ни­ята, които се налагат на опре­де­лени компа­нии, са формат, който не се впи­сва в меж­ду­на­род­ното право. Това заяви австрийският външен мини­стър Карин Кнай­съл при посеще­ни­ето си в Москва тази седмица.

В центъра на разго­во­рите й със Сергей Лав­ров бе изграж­да­нето на „Севе­рен поток-​2″ и раз­ви­ти­ето на дву­стран­ното сътруд­ни­че­ство. Двамата мини­стри потвър­диха волята си газопро­водът да бъде построен в график, въпреки натиска на САЩ про­ектът да бъде осу­е­тен. „Австрия остава за нас важен ико­номи­че­ски парт­ньор. Неза­ви­симо от извест­ните на всички обсто­я­тел­ства, вклю­чи­телно и т.нар. санкции, австрийските предпри­е­мачи не напус­кат рус­кия пазар и вза­им­ните ни инве­стиции продължа­ват да се уве­ли­ча­ват”, каза Лав­ров. Виена и Москва, чиито дипло­ма­ти­че­ски кон­такти са с корени в Сред­но­ве­ко­ви­ето, имат сходни или близки позиции по пове­чето акту­ални меж­ду­на­родни проблеми.

Срещата на Лав­ров с Кнай­съл премина на фона на две съби­тия, които се състо­яха по едно и също време и сякаш бяха зами­слени да повдиг­нат духа на про­фе­си­о­нал­ните русофоби. Пала­тата на пред­ста­ви­те­лите на Конгреса на САЩ прие пакет от закони и резо­люции, насо­чени срещу Русия и лично срещу Вла­ди­мир Путин, резо­люция в същия дух гла­сува и Евро­пар­ламентът в Страсбург.

С един от зако­ните се цели „да се даде сери­о­зен отго­вор на наме­сата на Русия” в изби­ра­тел­ния процес в САЩ, която била резул­тат от корупци­онни схеми с уча­сти­ето на рус­кия пре­зи­дент. Дирек­торът на Наци­о­нал­ната раз­уз­на­ва­телна агенция се задължава в рам­ките на шест месеца да подготви отчет за финан­со­вото състо­я­ние на Путин и семейството му и да опре­дели кръга от лицата, които са му помагали в корупци­он­ната дей­ност. Законът „осъжда Вла­ди­мир Путин и него­вия режим за пре­след­ване на поли­ти­че­с­ките опо­ненти”. „Не си струва да се отна­сяме сери­о­зно към подобно зако­но­твор­че­ство. Това са русофоб­ски напъни, към които отдавна сме свик­нали и се отна­сяме с иро­ния”, комен­тира пре­зи­дент­ският гово­ри­тел Дмит­рий Песков.

Дирек­торът на раз­уз­на­ва­нето на САЩ се задължава още до три месеца да пред­стави оценка за наме­ре­ни­ята на Кремъл по отноше­ние на Вашинг­тон и него­вите съюз­ници, да опре­дели потенци­ал­ната реакция на Москва на разши­ря­ва­нето на воен­ното при­съствие на НАТО и САЩ в Източна Европа и на тях­ната военна актив­ност край гра­ниците на Русия.

Като вина на Москва се сочат уси­ли­ята да бъде огра­ни­чено аме­ри­кан­ското вли­я­ние по целия свят. Авто­рите на при­е­тите документи не се све­нят да използ­ват и открити лъжи, без опит дори да бъдат обвити с при­стойна лек­сика. Така напри­мер се казва, че Русия отправя заплахи да спре достав­ките на газ за Европа, за да оказва натиск върху съюз­ниците на САЩ.

Зако­нопро­ек­тите ще минат лесно през Сената и Тръмп няма да откаже да ги подпише. Докумен­тите се под­крепят и от демо­кра­тите, и от репуб­ли­канците. Те много ясно демон­стри­рат отноше­ни­ето на аме­ри­кан­ския поли­ти­че­ски елит към Русия, комен­ти­рат руски експерти. Други допус­кат веро­ят­но­стта по тях да има остри дис­ку­сии поради вътреш­ните пар­тийни раз­ногла­сия в САЩ. При всички слу­чаи обаче ефектът от зако­ните ще бъде допъл­ни­тел­ното огра­ни­ча­ване на възмож­но­стите на Тръмп да се срещне и да води диа­лог с Путин. Сред­ства за „про­ти­во­действие на зло­наме­ре­ното вли­я­ние на Русия” се пре­дви­ждат в новия бюджет на САЩ. На Държав­ния депар­тамент се отпус­кат 661 млн. долара само за „огра­ни­ча­ване раз­раства­нето на рус­кото вли­я­ние”. Те ще се раз­да­ват на раз­лични НПО и други акти­ви­сти, вклю­чени в бор­бата срещу „рус­ката опасност”.

При­е­тите от Конгреса закони целят съз­да­ва­нето на образа на врага, чрез който да бъде отвле­чено внима­ни­ето на граж­да­ните на САЩ от сери­о­з­ните вътрешни про­блеми, заявиха в Думата. Това трес­каво анти­руско зако­но­твор­че­ство е насо­чено към заси­л­ване натиска срещу Русия. Отноше­ни­ята между Москва и Вашинг­тон са дегра­ди­рали до такава степен, че вече нищо не може да ги усложни повече. САЩ постепенно преми­наха гра­ницата, от която връща­нето назад става невъзможно. А това е много опасно, е комен­тарът на експерти от Инсти­тута за меж­ду­на­родни отноше­ния в Петербург.

В бит­ката срещу „рус­ката заплаха” тази сед­мица се включи и Евро­пар­ламентът. Във вид на лебе­дова песен той прие резо­люция, с която освен продължа­ване на санкци­ите, се насто­ява за спи­ране на „Севе­рен поток-​2″ и да се ану­лира ста­тутът на Русия като стра­теги­че­ски парт­ньор на ЕС. Трябва да се знае, че документът няма задължи­телна сила, а за много от евро­депу­та­тите в наве­че­ри­ето на избо­рите за Евро­пар­ламент това е последна възмож­ност да изра­зят пато­логич­ната си нена­вист към Русия и уни­зи­тел­ната си лоял­ност към инте­ре­сите на САЩ. Така, изпад­нали в поред­ния си при­стъп на необуз­дана русофо­бия, аме­ри­кан­с­ките конгре­смени и европе­йс­ките депу­тати син­хро­ни­зи­раха действи­ята си срещу Русия и здра­вия разум с илю­зи­ята, че може да победят.

/„Русия днес”/