Печат

Група французи искат да се заселят в Крим

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Група френ­ски граж­дани, чиито род­нини са емигри­рали на полу­ост­рова през 20-​те години на мина­лия век, е помо­лила пар­ламента на Крим да им помогне да се засе­лят на полу­ост­рова за посто­янно, съобщи ръко­во­ди­те­лят на коми­тета по народна дипло­мация и меж­ду­наци­о­нални отноше­ния в пар­ламента Юрий Гемел. По думите му тази година група от Франция ще посети Крим с позна­ва­телна цел. „Ще ги запо­знаем с исто­ри­ята и геро­ич­ното минало на полу­ост­рова. Навремето тук е имало доста голяма френ­ска коло­ния”, под­черта пар­ламен­та­ри­стът. По-​рано пред­се­да­те­лят на Крим­ския пар­ламент Вла­ди­мир Кон­стан­ти­нов заяви, че от 2014 година повече от 50 хиляди граж­дани на Украйна са се засе­ли­лили на посто­янно жител­ство в Крим. /„Русия днес”/