Печат

Вашингтон разшири санкциите срещу Москва

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

САЩ въвеж­дат нови санкции срещу Русия се казва в заяв­ле­ние на аме­ри­кан­ското Мини­стер­ство на финан­сите, цити­рано от рус­ките медии. В рестрик­тив­ния спи­сък са вклю­чени осем души, сред които са и.д. губер­на­торът на Сева­стопол Михаил Раз­вожаев, министър-​председателят на Крим Юрий Гоца­нюк и сена­торът от Сева­стопол Ека­те­рина Алта­ба­ева. Под санкции се ока­заха компа­ни­ята „Гранд Сер­вис Экс­прес” и ней­ният гене­ра­лен дирек­тор Алек­сандър Ганов. Това е един­стве­ната орга­ни­за­ция, която се занимава с пре­воз на път­ници по новата жп-​линия през Крим­ския мост. Пре­во­зва­чът комен­тира за ТАСС, че „Гранд Сер­вис Экс­прес” работи само на тери­то­ри­ята на Русия и затова санкци­ите на САЩ няма да се отра­зят на дей­но­стта на компа­ни­ята. На 26 декем­ври посол­ството на САЩ в Киев осъди пуска на желе­зо­път­ното съобще­ние между кон­ти­нен­тална част на Русия и полу­ост­рова. В Twitter дипло­ма­тите заявиха, че „тази стъпка от страна на Русия демон­стрира крайно неуваже­ние към суве­ре­ни­тета и тери­то­рал­ната цялост на Украйна” /„Русия днес”/