Печат

Във Варшава спретнаха пакт Зеленски-Дуда

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Тази сед­мица в ПАСЕ започна съби­ране на подписи в под­крепа на рус­ката декла­рация, насо­чена срещу фалшифици­ра­нето на исто­ри­ята. Това става след изклю­чи­тел­ните по сво­ята наг­лост и цинизъм изяв­ле­ния на пре­зи­ден­тите на Полша и Украйна, които те напра­виха по слу­чай 75-​годишнината от осво­бож­де­ни­ето на концен­траци­он­ния лагер в Освиенцим.

Двамата пре­зи­денти използ­ваха съби­ти­ето, не само за да осквер­нят паметта на мили­о­ните жертви на Чер­ве­ната армия за спа­ся­ва­нето на Европа от фашизма, но и за да скалъпят нов анти­руски пакт от стра­ните, чиито ръко­вод­ства са изпад­нали в неудържима русофоб­ска исте­рия (виж още на стр.6). Това се прави и с цел на разцеп­ване един­ството на Европа, заложено в днеш­ната външ­нопо­ли­ти­че­с­ката стра­тегия на САЩ. Пре­след­вайки тази цел, Полша си е при­сво­ила ролята на дясна ръка на Вашинг­тон и се вижда като ръко­водна сила в Източна Европа, а след време и на цяла Европа.

Пактът Зеленски-​Дуда вед­нага срещна под­крепа от страна на трите при­бал­тийски страни и Гру­зия. Двамата пре­зи­денти се уго­во­риха да честват заедно исто­ри­че­ски съби­тия, в които стра­ните им са участвали срещу Съвет­ския съюз или Рус­ката импе­рия. Ще продължат и уси­ли­ята към при­в­ли­чане на други държави към заси­л­ване на конфрон­таци­ята между Русия и Европа. Оче­видно за изпъл­не­ние на тази мисия на Зелен­ски му е била поста­вена зада­чата да пора­боти на дипло­ма­ти­че­ския фронт. Оча­ква се той да търси под­крепа по време на пред­сто­ящото си посеще­ние в Турция. Няма да бъдат про­пус­нати и възмож­но­стите, които ще пред­ложи и на пла­ни­ра­ната визита на френ­ския пре­зи­дент Мак­рон в Киев и Варшава. Да не забра­вяме, че навремето именно Варшава първа влезе в сго­вор с нацистка Герма­ния срещу СССР и подписа пакта Хитлер-​Пилсудски.

/„Русия днес”/