Печат

Лавров призова Запада да се откаже от имперските си навици

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Рус­кият външен мини­стър Сергей Лав­ров заяви, че запад­ните страни трябва да изо­ста­вят навиците си от минали векове, когато можеха да дик­ту­ват волята си на други страни. Това дипло­матът каза пред дипло­ма­ти­че­с­ката ака­демия на Мини­стер­ството на външ­ните работи на Киргиз­стан в отго­вор на въпрос, кой вари­ант е най-​приемлив за реша­ване на про­блема със Запад­ните санкции срещу Русия.

Мини­стърът при­помни, че санкци­ите срещу Рус­ката феде­рация са въве­дени под пред­лог на съби­ти­ята в Украйна.

Запад­ните колеги ни каз­ват: „Напра­вете нещо по въпроса за Украйна, изпъл­ня­вайте Мин­ските спо­ра­зуме­ния и тогава ние с облек­че­ние и радост ще отме­ним санкци­ите.” Но ние не можем да изпъл­ним спо­ра­зуме­ни­ята от Минск, защото Русия в тях дори не се споме­нава”, добави Лавров.

Той посочи, че „Съе­ди­не­ните щати рабо­тят дълго време със страни от Цен­трална Азия. Знаем, че те директно обез­сър­ча­ват стра­ните от Цен­трална Азия, въпреки факта, че пове­чето от тях са наши военно-​политически съюз­ници, от по-​нататъшно раз­ви­тие на отноше­ни­ята с Рус­ката феде­рация. Ние не пра­вим така”. Сергей Лав­ров под­черта, че Цен­трална Азия, като всеки друг регион на света, не трябва да се пре­връща в арена на конфрон­тация между големите държави.

Винаги може да се намери възмож­ност за раз­ви­тие на сътруд­ни­че­ство с една или друга държава, насър­ча­вайки общите инте­реси, но без да се наруша­ват закон­ните инте­реси на даде­ната страна да раз­вива сътруд­ни­че­ство с трети парт­ньори”, обясни рус­кият дипло­мат. Той под­черта, че за съжа­ле­ние САЩ имат такава линия и тя се про­явява не само в Цен­трална Азия, фак­ти­че­ски с всички чуж­де­странни парт­ньори на Русия: Азия, Латин­ска Аме­рика, Африка. /„Русия днес”/