Печат

Руски космонавти пристигат в София за Дните на авиацията и Космоса

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Двама руски кос­мо­навти — Сергей Зальо­тин и Алек­сандър Лазут­кин и пред­ста­вя­нето на българ­ския само­лет DAR Solo, кон­стру­и­ран и про­из­ве­ден у нас от Тони Илиев, ще бъдат в центъра на програмата на Тре­тия научно-​технически форум „Дни на авиаци­ята и Кос­моса” в Рус­кия културно-​информационен център в София на 30 ноем­ври и 1 декем­ври (събота и неделя).

Освен само­лета родно про­из­вод­ство, в излож­бе­ните зали ще бъдат пред­ста­вени изра­бо­тени от българи дро­нове, ави­о­мо­дели на Българ­ската феде­рация по ави­о­мо­де­лизъм, пър­вият българ­ски ави­о­симу­ла­тор „Фото­ника” и др. Мла­дите учени от Уни­вер­си­тета за деца ще пра­вят през двата дни рабо­тил­ници за участ­ниците с експе­рименти по физика, химия, био­логия и робо­тика. Ще има и кинопрограма, съста­вена от филми за Кос­моса и авиацията.

За участ­ниците във форума ще бъде пред­ста­вен новият докумен­та­лен филм „Форму­лата на Тео” на режисьора Нико­лай Васи­лев, посве­тен на съвремен­ния буди­тел — уни­кал­ния физик-​педагог Тео­до­сий Теодосиев.

Сред лек­то­рите и участ­ниците в разго­во­рите са пър­вият българ­ски кос­мо­навт гене­рал лей­те­нант Георги Ива­нов, пред­се­да­те­лят на Авиационно-​космически форум инж. Неди­слав Весе­ли­нов, Георги Бян­дов, част от екипа на Тео­до­сий Тео­до­сиев и един от раз­ра­бот­чиците на Мето­ди­ката за силов инте­лект, ръко­во­ди­те­лят на „Уни­вер­си­тет да деца” Явор Киря­ков, спе­ци­а­ли­сти на Луфт­ханза Тех­ник Бълга­рия, доц. Иса Хаджи­али от Био­логи­че­ския факул­тет на Софийски уни­вер­си­тет, пред­се­да­те­лят на „Обе­ди­нено Дрон Обще­ство” Антон Пулийски, „Човекът-​Паяк” — Иван Кри­стоф, ръко­во­ди­те­лят на Авиационно-​космически център „Мла­дият авиа­тор” — Вик­тор Весе­ли­нов, препо­да­ва­тели от кате­драта по въз­ду­шен транспорт на Тех­ни­че­ския уни­вер­си­тет и Колежа по въз­ду­шен транспорт.

Дните на авиаци­ята и Кос­моса ще се про­ве­дат на 30 ноем­ври и 1 декем­ври в залите на РКИЦ от 12 ч. до 20 ч. Съби­ти­ето е орга­ни­зи­рано от Авиацинно-​космическия форум-​България и пред­ста­ви­тел­ството на Рос­со­труд­ни­че­ство с благо­тво­ри­телна цел, а сред­ствата от биле­тите — 12 лв. за въз­растни и 8 лв. — за деца и уче­ници, ще оти­дат за изграж­да­нето на пър­вия в София Планетариум.

/„Русия днес”/