Печат

В Бишкек се провежда среща на върха на страните от ОДКБ

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

В Биш­кек на 28 ноем­ври се състоя годиш­ната среща на върха на стра­ните участ­нички в Орга­ни­за­ци­ята Дого­вор за колек­тивна без­опас­ност (ОДКБ). В сто­лицата на Киргиз­стан пре­зи­дентът на стра­ната Сорон­бай Жен­бе­ков, който пред­се­да­тел­ства тази година ОДКБ, при­вет­ства пре­зи­ден­тите на Русия Вла­ди­мир Путин, на Казах­стан Касъм-​Жомат Токаев, на Бела­рус Алек­сандър Лукашенко, на Таджи­ки­стан Емо­мали Рах­мон и преми­ера на Арме­ния Николо Пашинян.

В днев­ния ред на срещата на върха бяха въпроси за укреп­ва­нето на таджикско-​афганистанската гра­ница, вза­и­мо­действи­ето с ООН по реа­ли­за­ция на Гло­бал­ната контра­те­ро­ри­стична стра­тегия и коор­ди­нация на външ­нопо­ли­ти­че­с­ката дей­ност на стра­ните от ОДКБ.

Осо­бено внима­ние участ­ниците в срещата обър­наха на орга­ни­зи­ра­нето на чества­нето на 75-​годишнината във Вели­ката оте­че­ствена война. Вла­ди­мир Путин покани лиде­рите на държа­вите членки на ОДКБ на търже­ствата в Москва на 9 май 2020 година и благо­дари за под­крепата на иде­ята военни кон­тингенти от стра­ните от ОДКБ да участват в Парада на побе­дата на Чер­ве­ния площад. Той под­черта, че при­дава осо­бено зна­че­ние на това, че стра­ните от ОДКБ са на единна позиция по въпро­сите за разпро­стра­не­ние на обек­тивна информация за реша­ващата роля на СССР в разгрома на фашизма.

Путин се изказа и по това колко важно е да нараства

миро­твор­че­ският потенциал на ОДКБ:„Предлагаме да продължи раз­ра­бот­ката на нормативно-​правни и орга­ни­за­ци­онни документи, които биха поз­во­лили под­раз­де­ле­ния на ОДКБ да участват в миро­твор­че­ски опе­рации под еги­дата на ООН”. Путин се изказа и за акту­а­ли­зи­ране на анти­нар­ко­тич­ната стра­тегия на ОДКБ в пери­ода 20212025 г. „Русия ще съдейства за разши­ря­ва­нето на при­я­те­лите на нашата орга­ни­за­ция за сметка на раз­ви­тие на сътруд­ни­че­ството с всички заин­те­ре­со­вани държави и меж­ду­на­родни обе­ди­не­ния. Ще напомня, че през мина­лата година бе утвър­ден пакет документи, който открива възмож­ност за предо­ста­вяне на ста­тут на наблю­да­тели или парт­ньори на държави, които биха искали да участват”, каза още Путин.

Пред­се­да­тел­стващият срещата пре­зи­дент на Киргиз­стан Сорон­бай Жен­бе­ков се изказа срещу опи­тите за пре­напи­сване на исто­ри­ята и напомни, че съвет­ският народ е пока­зал на света уни­ка­лен при­мер за един­ство, масов геро­изъм и пре­да­ност към оте­че­ството. Сорон­бай Жен­бе­ков пре­даде пред­се­да­тел­ството на ОДКБ на Русия като изказа уве­ре­ност, че рус­кото пред­се­да­тел­ство ще при­даде нов импулс в раз­ви­ти­ето на орга­ни­за­ци­ята на през 2020 година.

/„Русия днес”/