Печат

Борисов забрави куфарчето с националния интерес

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

На българските власти е поставена опасната задача да работят усърдно срещу Русия

Съе­ди­не­ните щати оце­ня­ват високо лидер­ството и ангажимента за спо­де­ляне на финан­со­вата тежест на Бълга­рия, чиито раз­ходи за отбрана над­хвър­лят два процента от БВП тази година. Бълга­рия също така пла­нира в дълго­сро­чен период да изпълни обеща­ни­ето си за раз­ходи за отбрана като член на НАТО до 2024 година. Нашите въоръжени сили са обе­ди­нени в защита на сво­бо­дата и оча­к­ват да заси­лят сво­ите отбра­ни­телни и възпи­ращи позиции по източ­ния фланг на НАТО, вклю­чи­телно и Черно море, което е от осо­бена важ­ност за евро­ат­лан­ти­че­с­ката сигурност.

Това е един от най-​важните акценти в подпи­са­ната от Доналд Тръмп и Бойко Бори­сов обща декла­рация в края на посеще­ни­ето на българ­ския премиер във Вашинг­тон. Глав­ното в нея са ангажимен­тите, които Бълга­рия поема в угода на САЩ и НАТО в името на тех­ните геопо­ли­ти­че­ски цели. Защото при елемен­та­рен обек­ти­вен ана­лиз пол­зите за стра­ната ни са твърде съм­ни­телни, докато непо­сред­стве­ните опас­но­сти и мате­ри­ални жертви за бълга­рина са гаран­ти­рани. В документа се декла­рира при­съе­ди­ня­ва­нето на Бълга­рия към уси­ли­ята на али­анса да плаши Русия, да участва активно в ней­ното „сдър­жане” — само по себе си абсурдно и неизпъл­нимо начи­на­ние. Защото в слу­чай на конфликт, който

НАТО про­во­кира и цели, гаран­тира изпи­та­ния и крах на аме­ри­кан­с­ките сате­лити — как­вито реално са източ­но­ев­ропе­йс­ките страни.

От постиг­на­тите спо­ра­зуме­ния става ясно, че Бори­сов в бук­вал­ния сми­съл на думата е клек­нал под натиска на „най-​силния в света” държа­вен лидер и по време на вашинг­тон­ските шушу­ка­ния е забра­вил на прага „куфар­чето” с наци­о­нал­ните инте­реси. По-​вероятно е, че не са го пус­нали с него в Белия дом. Там, за раз­лика от канце­ла­ри­ите на властта в София, може да се водят разго­вори само за наци­о­нал­ните инте­реси на САЩ. За да се знае това, не се иска много. Достатъчно е да се помни пове­де­ни­ето на Щатите и тях­ната външна поли­тика през послед­ните 150 години. Соли­дар­но­стта там се раз­бира като едно­по­со­чен процес. Всички трябва да се съоб­ра­зя­ват с тях­ната изгода, те — с ничия друга.

Бори­сов не удържа на думата си, че няма да допусне чер­номор­ска база на НАТО у нас. Допусна — ще я има във Варна. Големият „компромис”, който САЩ напра­виха, е тя да се нарича „коор­ди­наци­о­нен център на НАТО”. Но и това няма да задо­воли апе­ти­тите на Вашинг­тон. В декла­раци­ята се изказ­ват благо­дар­но­сти на Бълга­рия за съще­ству­ващите вече бази у нас, но не се крият наме­ре­ни­ята за тях­ното раз­множа­ване. „Съе­ди­не­ните щати и Бълга­рия извли­чат вза­имна полза от съвмест­ните уче­ния и другите начини за опе­ра­тивно използване от страна на САЩ на учеб­ния полигон „Ново село” и авио­база „Граф Игна­ти­ево” и въз­наме­ря­ват да про­учат начини за по-​нататъшно раз­ви­тие на възмож­но­стите ни за съвместни уче­ния в бъдеще”, се казва в документа.

Натис­кът на преми­ера започна още преди зами­на­ва­нето му с обе­ди­не­ните уси­лия на външни и вътрешни заклети атлан­тици, които виждат Бълга­рия един­ствено като полигон за без­сми­слени и опасни действия срещу Русия. В наве­че­ри­ето на визи­тата Атлан­ти­че­ският съвет остро раз­кри­ти­кува Бори­сов за неже­ла­ни­ето му да се разпо­ложи нова база на българ­ския бряг.

„Такава позиция може да има cамо неутрална държава, която ce опитва да балан­сира между НАТО и Русия, но не и Бълга­рия, чиито съюз­ни­че­ски ангажименти изис­кват тя да бъде сигу­рен, достоен и надеж­ден член на Али­анса”, пише в обръще­ни­ето към преми­ера. Открито се насто­ява за „повече НАТО” на наша тери­то­рия: „Ние имаме нужда и от воен­номор­ска база, и от воен­но­въз­душна база, и от сухопътна бригада на НАТО в България”.

Рамо на българ­ските атлан­тици даде новата посла­ничка на САЩ у нас Херо Мустафа. В пър­вото си интервю, дадено в София, дамата с ирак­ски про­из­ход намери за уместно по възможно най-​недипломатичния начин да ни дава акъл с кого и про­тив кого трябва да са насо­чени уси­ли­ята на българ­ските вла­сти. Нази­да­ни­ята й се свеж­даха към една един­ствена цел — рабо­тете по-​усърдно срещу Русия, срещу ней­ното „зло­вредно вли­я­ние”, изсъска тя от предо­ста­ве­ния й теле­ви­зи­о­нен екран.

Реакци­ите на Москва бяха заслужено унищожи­телни. В нито една водеща елек­тронна медия не бе съобщено за „исто­ри­че­ското посеще­ние” на българ­ската пра­ви­тел­ствена глава. Затова пък в комен­та­рите в печат­ните и интер­нет изда­ни­ята се пра­веше изводът: Бълга­рия се нареди сред враго­вете на Русия, тя все по-​убедително са пре­връща в неблаго­на­деж­ден парт­ньор, но това не се решава в София, нито от българ­ския народ, а във Вашинг­тон. Спо­ред зам.-директора на Таври­че­ския ана­ли­ти­чен център на РИСИ Сергей Ерма­ков актив­но­стта на НАТО в Бълга­рия ще се заси­лва, осо­бено след отсла­б­ва­нето на южния фланг, където Турция про­явява вирогла­вост. Ще се заси­л­ват и опи­тите за по-​тясно във­ли­чане на Бълга­рия в иници­а­ти­вата „Тримо­рие” за стягане на обръча срещу Русия от При­бал­тика до Сре­ди­земно море. „Бълга­рия трудно може да бъде наре­чена надеж­ден парт­ньор. За съжа­ле­ние тя много често не изпъл­нява сво­ите ангажименти. Това е страна, на която не може да се вярва”, казва експертът по външна поли­тика от Рус­кия държа­вен хума­ни­те­рен уни­вер­си­тет Вадим Трухачов.

Голямата работа, която Бори­сов свърши във Вашинг­тон, е да направи подарък на САЩ и НАТО за 70-​ия юби­лей на али­анса, като отряза допъл­ни­телно парче от неза­ви­симо­стта и суве­ре­ни­тета на страната.

/„Русия днес”/