Печат

Джон Кери предлагал още един референдум за Крим

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Джон Кери, заемащ поста държа­вен сек­ре­тар на САЩ в пери­ода 20132017 г., е пред­лагал да бъде про­ве­ден още един рефе­рен­дум по въпроса за при­съе­ди­ня­ва­нето на Крим към Русия. Това заяви рус­кият мини­стър на външ­ните работи Сергей Лав­ров в интервю за обе­ди­не­ната редакция на РБК.

Няма да издам голяма тайна, но през април 2014 г. бившият държа­вен сек­ре­тар на САЩ Джон Кери ми каза: „Всичко е ясно. Всичко премина така, както искаше крим­ският народ. Но все пак напра­вете още един рефе­рен­дум.” Аз го попи­тах: „С каква цел? Щом всичко ви е ясно, защо да караме хората да гла­су­ват отново?”, раз­каза Лавров.

Надя­вам се, че Джон няма да ми се обиди. Той също пуб­ли­кува в сво­ите мемо­ари някои сек­рети от наши разго­вори”, отбе­ляза рус­кият външен министър.

След държав­ния пре­врат в Украйна през фев­ру­ари 2014 г. вла­стите на Крим и Сева­стопол про­ведоха рефе­рен­дум по въпроса за при­съе­ди­ня­ва­нето с Русия. В него участваха над 80% от имащите право на глас. За при­съе­ди­ня­ване към Русия гла­су­ваха 96,7% в Крим и 95,6% в Сева­стопол. На 18 март 2014 г. рус­кият пре­зи­дент Вла­ди­мир Путин подписа дого­вор за при­емане на Репуб­лика Крим и Сева­стопол в състава на Рус­ката феде­рация, а на 21 март той беше ратифици­ран от Феде­рал­ното събра­ния. Въпреки убе­ди­тел­ните резул­тати от рефе­рен­дума Киев се отказва да при­знае Крим като част от Русия. /„Русия днес”/