Печат

Във Варна се проведе форум на побратимените градове

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

В съби­ти­ето участваха пред­ста­ви­тели от 31 града от Рус­ката феде­рация и от 19 българ­ски общини. Дома­кин на срещата бе кметът на Варна Иван Порт­них, а сред офици­ал­ните гости бяха мини­стърът на туризма Нико­лина Ангел­кова, изпъл­ни­тел­ният дирек­тор на НСОРБ Сил­вия Георги­ева, гене­рал­ният кон­сул на Рус­ката феде­рация във Варна Вла­ди­мир Клима­нов, Ирина Живи­хина — ръко­во­ди­тел на Рос­со­труд­ни­че­ство в Бълга­рия, Кон­стан­тин Артюшин — търгов­ски пред­ста­ви­тел на Русия в Бълга­рия, Марина Фана­кина — зам.-председател на Общо­ру­сийския конгрес на общините.

Тази година темата бе под­чи­нена на възмож­но­стите за раз­ви­тие на туризма и съм сигу­рен, че директ­ните кон­такти между кме­то­вете на общини ще бъдат полезни за всички участ­ници”, каза кметът на Варна Иван Портних.

Важно е, че всяка година тези форуми на побра­тиме­ните гра­дове поста­вят акцент върху общи­ните и сътруд­ни­че­ството между тях. Смя­там, че това е една от най-​важните съставки в общите уси­лия, които ние като пра­ви­тел­ство полагаме, за да можем да продължим да раз­ви­ваме туризма и най-​вече да превър­нем Бълга­рия в целого­дишна тури­сти­ческа дести­нация”, каза мини­стър Нико­лина Ангелкова.

Поздра­ви­те­лен адрес от името на посла­ника на Русия у нас Ана­то­лий Мака­ров бе про­че­тен от Вла­ди­мир Клима­нов, гене­ра­лен кон­сул на РФ във Варна, в който бе под­чер­тано, че форумът се налага като една добра тра­диция и е пре­красна възмож­ност не само за под­но­вя­ване на парт­ньор­ските дого­вори между общи­ните, но и за раз­ви­тие на нови форми на сътруд­ни­че­ство — като работа с мла­дежи, уче­ници, студенти.

Сил­вия Георги­ева, заяви, че пред­стои в рам­ките на годи­ната НСОРБ да подпише дого­вор с най-​голямата руска орга­ни­за­ция на общи­ните — Общо­рус­кият конгрес на мест­ните вла­сти, като първите разго­вори бяха про­ве­дени по време на форума. Поздрав­ле­ния към участ­ниците отпра­виха Кон­стан­тин Артюшин, Ирина Живи­хина, Марина Фана­кина. Спе­ци­ално обръще­ние от името на общи­ните от Южното Чер­номо­рие направи Димитър Нико­лов, кмет на Бургас. „Бъдещето на ЕС и Европа е бъдещето на реги­о­ните. Когато има силни реги­они, държа­вите се раз­ви­ват. В този сми­съл, когато българ­ските и рус­ките общини си сътруд­ни­чат, ние можем да подпо­магаме допъл­ни­телно уси­ли­ята на държа­вата в подоб­ря­ва­нето на ико­номи­че­с­ките вза­имо­от­ноше­ния между нашите държави”, каза Димитър Николов.

Документи за парт­ньор­ство бяха подпи­сани между гра­до­вете Добрич и Там­бов, както и между с. Казашко, община Варна, и Ста­ница Нату­ха­ев­ская, гр. Ново­ру­сийск. На форума общи­ните пред­ста­вяха възмож­но­стите за раз­ви­тие на туризъм. Пре­зен­тации напра­виха Варна, Бургас, Ессен­туки, Акса­ково, Кашира, Сара­тов, Девня, Паза­рджик, Стара Загора, Мичу­ринск, Георги­евск и други. Сред гостите бяха и участ­ници от Азов, Ново­си­бирск, Яро­славъл, Самара, Сара­тов, Сик­тив­кар, Смо­лян, Хас­ково, Асе­новград, Шумен, Троян, Пър­во­май. По иници­а­тива на мини­стер­ството на туризма делегаци­ята от Русия посети град Силистра.

Орга­ни­за­тори на съби­ти­ето са Община Варна, Гене­рал­ното кон­сул­ство на Рус­ката феде­рация във Варна, Мини­стер­ството на туризма и Наци­о­нал­ното сдруже­ние на общи­ните в Репуб­лика Бълга­рия. /„Русия днес”/