Печат

Защо Путин не присъства на тържествата в Нормандия?

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Преди дни в САЩ пус­наха юби­лейна монета за 75-​ата годиш­нина от края на Вто­рата све­товна война. На нея са изоб­ра­зени знаме­ната на съюз­ниците в Анти­хит­ле­рист­ката коа­лиция — САЩ, Вели­ко­бри­та­ния, Франция. Знамето на СССР обаче липсва.

Аме­ри­кан­с­ката компа­ния Bradford Exchange, която издава моне­тата, я е пус­нала в про­дажба за 39,99 долара. От компа­ни­ята отбе­ляз­ват, че моне­тата е покрита с 24-​каратово злато. Меж­ду­временно в Полша забра­ниха извест­ната военна песен на Марк Бер­нес „Тем­ная ночь”.

Относно търже­ствата в Норман­дия, посве­тени на 75-​ата годиш­нина от края на Вто­рата све­товна война, стана известно, че там не при­съства руска делегация, а само дипло­мат от посол­ството на Рус­ката феде­рация в Париж.

Рус­кият външен мини­стър Сергей Лав­ров уточни, че отпра­ве­ната покана от каби­нета на френ­ския премиер „по съдър­жа­ние и форма не пре­дви­жда разглеж­дане на въпроса за изпращане на офици­ална делегация от Москва”. Така на чества­ни­ята не при­съства и рус­кият пре­зи­дент Вла­ди­мир Путин, но при­състваха: бри­тан­с­ката кра­лица Ели­за­бет Втора и редица държавни и пра­ви­тел­ствени ръко­во­ди­тели, сред които бри­тан­ският премиер Тереза Мей, френ­ският пре­зи­дент Ема­нюел Мак­рон, герман­с­ката канц­лерка Ангела Мер­кел, канад­ският премиер Джъ­стин Трюдо и пре­зи­дентът на САЩ Доналд Тръмп със съпругата си Мелания.

Всичко това за поре­ден път показва типич­ния под­ход в европе­й­с­ката поли­тика през послед­ните години с цел да при­крие лип­сата на соб­ствена роля в исто­ри­ята — субек­тив­ност. За да не се набива на очи тази поли­ти­ческа праз­нота, се заменя с неистова русофо­бия. Сега така е модерно. Основ­ната роля на всич­ките забрани и процеси на зали­ча­ване на исто­ри­ята са с цел изт­ри­ване ролята на Русия във Вто­рата све­товна война и пълно зали­ча­ване от спи­съка на стра­ните победителки.

На 6 юни се отбе­лязва нача­лото на Норманд­ската опе­рация през 1944 година, която открива Запад­ния фронт (т. нар. Втори фронт) по време на Вто­рата све­товна война. /„Русия днес”/