Печат

Започна Петербургският икономически форум

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Вчера в север­ната руска сто­лица бе открит редов­ният годишен Петер­бург­ски меж­ду­на­ро­ден ико­номи­че­ски форум (ПМИФ), който ще продължи до 8 юни. В него участват 3,5 хиляди чуж­де­странни делегати от 75 страни. Сред тях са държавни лидери, поли­тици, ръко­во­ди­тели на меж­ду­на­родни орга­ни­за­ции, шефове на мощни компа­нии, експерти. Общият брой на участ­ниците над­хвърля 17 хиляди души.

На този фон е смешно и нелепо да се говори за как­вато и да е изо­лация на Русия, отбе­ля­заха в рус­кото Външно мини­стер­ство. Спектърът на обсъж­да­ните теми е изклю­чи­телно широк — енерге­тика, транспорт, циф­рови тех­но­логии, све­тов­ната търго­вия в усло­ви­ята на рушащ се меж­ду­на­ро­ден пра­вен ред. Именно раз­но­об­ра­зи­ето на днев­ния ред обяс­нява рекорд­ния брой участ­ници. Тяхна главна цел обаче е откри­ване на пътища към устой­чиво раз­ви­тие на све­тов­ната ико­номика, комен­ти­рат наблю­да­тели. Затова и девизът на форума е „Да форми­раме курс към устой­чиво развитие”.

Цен­трално съби­тие на (ПМИФ) винаги става пле­нар­ното засе­да­ние, на което със свое слово изли­зат дома­к­инът Вла­ди­мир Путин и офици­ал­ните висо­копо­ста­вени гости. Сред тях тази година са българ­ският пре­зи­дент Румен Радев, китайският лидер Си Дзин­пин, преми­ерите на Арме­ния и Сло­ва­кия Никол Паши­нян и Петер Пелегрини. В засе­да­ни­ето участва и гене­рал­ният сек­ре­тар на ООН Анто­ниу Гуте­реш. Оча­ква се на форума да бъдат подпи­сани десетки делови споразумения.

За четвъртък бе насро­чена срещата на Румен Радев с Вла­ди­мир Путин, съобщиха от пресцентъра на пре­зи­дент­ството. По-​късно през деня в програмата на Радев бе и среща с пред­ста­ви­тели на българ­ската общ­ност в Санкт Петербург.

/„Русия днес”/