Печат

Москва и Пекин откриха нова епоха в отношенията си

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Владимир Путин и Си Дзинпин сближават още по-тясно икономиките и позициите на двете страни

Визита, която слага нача­лото на нова епоха в руско-​китайските отноше­ния. Така бе наре­чено държав­ното посеще­ние на Си Дзин­пин в Москва, което се състоя в сряда. Вла­ди­мир Путин посрещна госта си на търже­ствена цере­мо­ния в Кремъл, където се състо­яха прего­во­рите и бяха подпи­сани множе­ство важни спо­ра­зуме­ния за раз­ви­тие на сътруд­ни­че­ството. Китайският лидер бе при­дружа­ван от вну­ши­телна делегация от около 100-​тина експерти и държавни служи­тели в раз­лични сфери. Визи­тата бе посве­тена на 70-​ата годиш­нина от уста­но­вя­ва­нето на дипло­ма­ти­че­ски отноше­ния между Москва и Пекин. След прего­во­рите и търже­ствата в Москва Си Дзин­пин взе уча­стие в откри­тия в четвъртък Петер­бург­ски меж­ду­на­ро­ден ико­номи­че­ски форум.

Това е 30-​ата среща на двамата държавни ръко­во­ди­тели за послед­ните шест години. „Русия е стра­ната, която посеща­вам най-​често”, отбе­ляза Си. Той нарече Путин свой „най-​близък при­я­тел”. „Ние ще заси­л­ваме вза­им­ната си под­крепа и вза­и­мопомощ във всички обла­сти, засягащи нашите основни инте­реси”, добави той. Си Дзин­пин под­черта, че това е осо­бено важно в момент, когато „про­текци­о­низмът и едно­стран­ните действия надигат глава, когато се налага поли­тика на силата и хеге­мо­низма”. Разго­во­рите обхва­наха всички най-​актуални меж­ду­на­родни про­блеми — от сигур­но­стта и ико­номи­ката до кул­ту­рата и туризма.

Сред подпи­са­ните важни документи е меж­ду­пра­ви­тел­ствено спо­ра­зуме­ние за разши­ря­ване използва­нето на наци­о­нал­ните валути в дву­стран­ната търго­вия и осигу­ря­ване на бан­кова ста­бил­ност в обслуж­ва­нето на сдел­ките в усло­ви­ята на деба­лан­си­ране на гло­бал­ните пазари. На този фон стра­ните отбе­ля­заха, че вза­им­ният сто­ко­обмен вече е над­хвър­лил исто­ри­че­ския рекорд от 100 млрд. долара и сега пред тях стои зада­чата той да бъде удвоен.

Обсъдена бе възмож­но­стта за съз­да­ване на руско-​китайски сел­ско­стопан­ски хол­динг в При­мор­ския край. Рус­кият фонд за преки инве­стиции и китай­с­ката компа­ния China Investment Corporation се дого­во­риха за съз­да­ва­нето на Руско-​китайски научно-​технически ино­ваци­о­нен фонд. Осо­бено място заемат поре­дица от спо­ра­зуме­ния в областта на енерге­ти­ката, вклю­чи­телно и ядрената.

Путин и Си изрично под­чер­таха, че позици­ите на двете страни по меж­ду­на­род­ните про­блеми съвпа­дат или са много близки. И Москва, и Пекин не при­емат раз­руша­ва­нето на действащата система от дого­вори в областта на кон­трола над въоръже­ни­ята, което бе изра­зено в съвместна декларация.

Позици­ите на Русия и Китай съвпа­дат и по иран­с­ката ядрена сделка, по уре­ждане на кри­зата на Корейския полу­ост­ров и във Вене­цу­ела. Те смя­тат за недопу­стима поли­ти­ката на санкции и неза­конна кон­ку­ренция, която САЩ водят по целия свят и която доведе до оже­сто­чена търгов­ска война срещу Китай.

Отноше­ни­ята между двете страни издържаха изпи­та­ни­ята на проме­нящия се с бързи темпове свят, кон­ста­ти­раха участ­ниците в прего­во­рите. Двете страни, като водещи държави и посто­янни чле­нове на Съвета за сигур­ност на ООН, декла­ри­раха готов­но­стта си реши­телно да защи­тават системата на меж­ду­на­род­ното право.

/„Русия днес”/