Печат

Честит ден на мира!

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Слово на посланика на Русия в България Анатолий Макаров по случай Деня на победата на Паметника на Съветската армия (София, 9 май 2019 г.)

Скъпи при­я­тели!

Вели­ката Оте­че­ствена война има спе­ци­ално, свещено зна­че­ние за всеки руски човек. Живите й сви­де­тели с всяка година оста­ват все по-​малко. Но не сти­хва бол­ката от загу­бите й и не уга­сва гор­до­стта за тези, които в целия си ръст се изпра­виха срещу раз­вил­не­лия се из Европа нацизъм.

Живе­ейки под мирно небе е сложно дори да си пред­ста­вим, през какви труд­но­сти са преми­нали бащи и дядовци. Какво са били при­ну­дени да прежи­веят, за да събо­рят нацистка Герма­ния и да ни дарят с правото за сво­бодно бъдеще.

И Бълга­рия не беше отми­ната от ужа­сите на вой­ната. Българ­ските анти­фаши­сти, въпреки волята на царя и пра­ви­тел­ството, не при­еха съюза с нацистка Герма­ния. Без оръжие и почти без про­до­вол­ствени запаси те оти­ваха в пла­ни­ните, ста­ваха пар­ти­зани. Налагаше се да се про­ти­вопо­ста­вят на свои съна­род­ници, но такава беше цената за исти­ната и свободата.

По това време в Европа бушу­ваше кафя­вата чума, която унищожа­ваше семейство след семейство, без да жали млади и стари. Но имаше и сила, която се оказа по-​здрава от вой­ната и смъртта. И тази сила беше пат­ри­о­тизмът, обичта към род­ния дом и вярата в дълго­оча­к­ва­ната победа.

Вели­ката Оте­че­ствена война за нас, днеш­ното поко­ле­ние, е сино­ним на мъже­ство и сме­лост. Това е при­мер на народ­ното един­ство и служба за Оте­че­ството, обра­зец на истин­ското другар­ство и вза­имна помощ.

Но също така това е и тъжен исто­ри­че­ски опит, стру­вал на чове­че­ството десетки мили­они жертви. От цялото си сърце искам да вяр­вам, че тази поука няма да бъде забра­вена. Защото пре­ка­лено скъпо пла­тихме за дока­за­тел­ството на това, че пла­но­вете за све­товно господ­ство са обре­чени, осо­бено ако това господ­ство е осно­вано върху угне­тя­ване и унижа­ване на другите нации.

Нека да све­дем глави пред подвига на нашите бащи и дядовци. Нека никога да не ни се наложи да преми­нем през това, през което премина поко­ле­ни­ето на Вто­рата све­товна война. И нека винаги на пла­не­тата царува мир!

Честит Ден на мира, скъпи при­я­тели! Честит Ден на победата!