Печат

"Безсмъртният полк" завладя всички континенти

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Уникалната акция се превърна в международен празник на паметта и победата

В тези паметни дни, пред­хож­дащи Деня на Побе­дата, уни­кал­ният „Без­смър­тен полк” завладя света. В над 110 страни мили­они шестваха с порт­ре­тите на спа­си­те­лите на чове­че­ството от фашизма. С всяка изми­нала година редиците на полка ста­ват все по-​многолюдни и зали­ват все повече гра­дове по всички кон­ти­ненти. Множат се хората, които не искат да оста­вят паметта за най-​страшната и раз­ру­ши­телна война да изт­лее в плен на времето, не искат да поз­во­лят исто­ри­ята да бъде изопа­чена и уроците й забравени.

Пес­ните от воен­ните години, зву­чали някога по фрон­то­вете на Вели­ката оте­че­ствена война, сега огла­сяха гра­до­вете на Европа, САЩ, Канада, Латин­ска Аме­рика, Близ­кия изток, Африка, Азия и Австра­лия. Във Вашинг­тон пред Белия дом рус­наци и аме­ри­канци тан­цу­ваха заедно под звуците на леген­дар­ната „Катюша”, която се превърна в химн на „Без­смърт­ния полк”. Само по улиците на Торонто пол­кът събра над 8000 души, а в Ню Йорк — над 2000. В Рим по древ­ните стени на Коли­зея отекна стра­хо­ви­тата „Свещена война”. В Сток­холм множе­ството вече има утвър­ден марш­рут, защото пол­кът преми­нава за пети път. В Мад­рид акци­ята също вече е тра­диция и много испанци дори са се снаб­дили с униформи по ста­рия модел на съвет­ските воини спе­ци­ално за уча­сти­ето си в памет­ното шествие. В Буе­нос Айрес в знак на уваже­ние пол­кът се съпро­вож­даше от оркест­ъра на Наци­о­нал­ната жан­дарме­рия, който с гор­дост изпъл­ня­ваше съвет­ски военни маршове.

Освен в Русия, Денят на Побе­дата, който бележи края на вой­ната в Европа, е офици­а­лен праз­ник и нера­бо­тен ден в още редица страни, така напри­мер е във Франция и Израел. Там държав­ните лидери участват в търже­ствата и цере­мо­ни­ите в чест на вели­ката дата. В Париж пре­зи­дентът Мак­рон положи цветя на Веч­ния огън пред Три­умфал­ната арка, а в сле­д­обед­ните часове „Без­смърт­ният полк” изпълни улиците. „Никога повече фашизъм на нем­ска земя” е един от най-​често среща­ните лозунги на този ден в Герма­ния. Там той буди осо­бени чув­ства и мисли — на осъзната вина за мина­лото и отго­вор­ност на цялата нация пред бъдещето на Европа. Затова за много германци уча­сти­ето в „Без­смърт­ния полк” е въпрос на чест. Десетки са днес герман­с­ките гра­дове, през които той преми­нава. И нав­ся­къде — Чехия, Сло­ва­кия, Унга­рия, Австрия, Швейца­рия, в цяла Европа, по всички кон­ти­ненти потомците на вете­ра­ните, на мили­о­ните жертви на чудо­вищ­ната война бяха заки­чени с Георги­ев­ски лен­тички — сим­вол на геро­изма и Победата.

Апо­геят на „Без­смърт­ния полк” бе в сле­д­обед­ните часове на вче­раш­ния велик ден, когато мили­онно множе­ство изпълни улиците и Чер­ве­ния площад в Москва. По цяла Русия в полка се вклю­чиха близо 10 мили­она граж­дани. Може би нямаше град в огром­ната руска страна, който да не при­юти тази уни­кална и свещена среща на поко­ле­ни­ята, на дедите побе­ди­тели с тех­ните потомци — среща, сим­во­ли­зи­раща един­ството на геро­ич­ния народ.

/„Русия днес”/